Cúng bình sạch | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Cúng bình sạch

Cúng bình sạch

Lời ghi: Dâng tới gọi là “Cúng”, “Bình” là đồ múc nước, dùng có thứ sạch dơ khác nhau. Nay là bình dùng việc sạch; cũng gọi là đức bình, nghĩa là sớm tối giữ làm được nhiều công đức.

Tây Vức ký nói: “Tiếng Phạn gọi Quân Trì Ca tức bình rửa, đây là dùng việc nhỏ. Phật dạy: “Tỳ khưu chẳng rửa súc sạch sẽ chẳng đặng lễ bái tụng kinh”. Bình sạch thì súc miệng, bình rửa thì rửa tay, nay thì phép rửa súc chẳng làm, hai bình mất quy chế, tuy có lễ kỉnh làm sao không tội đặng?”.

Lời góp: Tiếng Phạn gọi Quân trì, dịch là bình. Truyện Ký Quy nói: “Quân trì có hai thứ một bằng sành kiểu, là dùng việc sạch. Hai bằng đồng sắt, là dùng việc nhơ”.

Nay bài này nói là bình sạch. Tỳ khưu mỗi buổi sáng sớm tụng kinh chú xong, lấy bình sạch đựng nước sạch trước tượng Phật, Bồ Tát. Khi muốn dùng bình đựng nước, phải tưởng tôn dung Phật, Bồ Tát, đủ uy nghi làm lễ, đứng dậy rồi lấy bình, thầm tưởng kệ chú này.

Tay cầm bình sạch, nên nguyện chúng sinh, trong ngoài không dơ, đều cho sáng sạch.

Án thế dà rô ca sất hàm sất tá ha (Câu chú niệm 3 lần)

Lời ghi: “Tay cầm’ nghĩa là dùng thân mà cất lên, để nêu sự vậy. “Trong ngoài không dơ đều cho sáng sạch” là tức sự để tỏ lý. Trong tức là thân tâm, ngoài tức là cảnh trần, nghĩa là tâm trì giới này sáng sạch, thì ngoài không nhiễm trần lao, trong không khởi phiền não, trong ngoài như một, đất lòng trong sạch mà ánh sáng trí chói trong vậy. Nên Kinh Lăng Nghiêm nói: “Căn trần chẳng gặp, chất tàn hiện nay không nối sinh nữa, giữ lòng rỗng sáng, thuần là trí tuệ, tính tuệ tròn sáng, ánh mười phương cõi” tức là ý này vậy.

Chú thích:

Năm uẩn: Sắc, thọ, tưởng, hành, thức

Năm thần thông: Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, Tha tâm thông, Túc mạng thông, Thần cảnh thông vậy. Trời tiên thần đều có đủ. Lậu tận thông duy thánh nhân ngoài đời mới có.

Bốn phép nhiếp: Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự

(Trích "Tỳ Ni Hương Nhũ"
Dịch giả: HT. Thích Thiện Chơn
Nguồn: NXB Tôn giáo 2010)


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5943996
Số người trực tuyến: