Thấy sông lớn | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Thấy sông lớn

 
Bằng thấy sông lớn, nên nguyện chúng sinh
Đặng nương dòng Pháp, vào biển trí Phật
 
Lời ghi: Tột mắt không bờ gọi là “lớn”, chảy thông mạch đất, gọi là “sông”. Ở Tây Vức có 5 sông lớn là: 1) Sông Căn Dà, 2) sông Diễm Mẫu, 3) sông Tát La Dụ, 4) sông A Bố La Phạt Để, 5) sông Mạc – Hi. Xứ này (Trung Hoa) vua Võ mở 9 sông mà chảy về biển là 1) sông Đồ Hải, 2) sông Thái Tử, 3) sông Mã Giáp, 4) sông Phúc Phủ, 5) sông Hồ Tô, 6) Sông Giản, 7) Sông Câu Bàn, 8) sông Khiết, 9) sông Cách Tân.
 
Nay niệm kệ này, chẳng những sông lớn, mà hễ thấy sông nào về biển, thì phải phát nguyện vậy.

“Đặng nương dòng pháp vào biển trí Phật” nghĩa là người làm đạo dứt vọng chứng chân, có chút phần hiệp nhau. Nếu ước vị mà phân chính ngang Sơ tín địa. Nên gọi “đặng nương giòng pháp. Kinh Lăng nghiêm nói: “Mới nhập vào Vị Sơ càn, chưa tiếp với nước dòng pháp của Như Lai, gọi là Càn tuệ địa”.
 
“Trí Phật” là không thể dùng Phàm trí biết được, không thể dùng thức hiểu nổi, dù ông Xá Lợi Phất đệ nhất trong hàng trí tuệ hết lòng ra đo lường, không thể biết trí Phật (Kinh Pháp Hoa), nên nói “Như biển. Nay thấy sông lớn phải nguyện tất cả chúng sinh, đặng nương dòng pháp chẳng lui mà thẳng vào “biển’ quả Diệu giác của Như Lai vậy.
 
(Trích "Tỳ Ni Hương Nhũ"
Dịch giả: HT. Thích Thiện Chơn
Nguồn: NXB Tôn giáo 2010)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5943723
Số người trực tuyến: