Uống nước | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Uống nước

Uống nước

Lời ghi: “Uống” là nuốt vào. “Nước” là đầu trong ngũ hành, hay tươi nhuần vạn vật, sạch sẽ tất cả vậy.

Ngũ Phần Luật nói: “Có dùng trong và dùng ngoài. Dùng trong là như việc ăn uống, dùng ngoài là như tưới, xối, tắm, rửa, giặt, pha”, v.v.

Bài kệ trước nói rửa mặt, tắm gội, là dùng ngoài, kệ này nói việc ăn uống là dùng trong vậy.

Phật xem một bát nước, tam muôn bốn nghìn trùng, nếu chẳng trì chú này, như ăn thịt chúng sinh.

Án phạ tất ba ra ma ni tá ha (3 lần)

Lời ghi: Trong nước sinh linh rất nhiều, mắt người thô chướng không xem xét được. Duy Phật có ngũ nhãn thanh tịnh, thấy suốt côn trùng nhỏ nhít, chẳng phải tâm phàm mắt thịt xem được đâu. Phật đã thấy loại ấy rồi, vì từ bi nên nói kệ chú này. Luận Tát Bà Đa nói: “Ông Xá Lợi Phất dùng Thiên nhãn trong sạch, thấy vi trùng trong hư không, như cát mé sông, như lúa trong bồ, vô lượng vô biên, thấy rồi dứt ăn, trải hai ba ngày.

Phật bảo ông ăn, phàm dạy uống nước có trùng là cỡ mắt thịt ngó thấy, dùng vợt lược ra được, chứ không cấm thứ thiên nhãn thấy.

“Bát” là đồ để thọ thức ăn. Nay hiểu một bát nước có 84.000 trùng. Nghĩa là thân người có 84.000 hộ trùng, nay dùng nước trong bát nói cho biết.

Nếu niệm chú này thì thành nước pháp, chúng sinh tự tránh xa đi, như bậc Sơ quả cày đất, trùng xa bốn tấc vậy. Nếu chẳng trì niệm, thì ăn uống đều thành ăn máu thịt. Nên Tỳ khưu giữ giới, mỗi khi uống dùng, tuy có vợt lược lọc qua, mà nghi ngờ chưa hết, phải nhờ công pháp lực kệ chú này, thầm niệm ba lần, thì uống dùng mới không tội lỗi vậy.

Nên nói: “Nếu chẳng trì chú này như ăn thịt chúng sinh”

(Trích "Tỳ Ni Hương Nhũ"
Dịch giả: HT. Thích Thiện Chơn
Nguồn: NXB Tôn giáo 2010)

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6024040
Số người trực tuyến: