Chân ngôn cam lộ | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Chân ngôn cam lộ

Chân ngôn cam lộ

Lời ghi: “Cam lộ” là thuốc nhiệm màu chẳng chết, để ví với sự thù thắng không thể nghĩ bàn của pháp vậy.

“Chân ngôn” là tâm ấn bí mật của chư Phật. Song cam lộ trừ được thân bệnh của tất cả chúng sinh. Chân ngôn này trừ được tâm bệnh của tất cả chúng sinh. Lại bình hay sinh ra không lường trân bảo, chân ngôn này hay sinh ra không lường công đức.

Nẵng mồ tô rô bà da, đát tha nga đa da đát điệt tha. Án tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha (3 lần)

Lời góp: Khi niệm, quán tưởng bình là bình như ý, tuôn ra những đồ ăn uống. Trước cúng chư Thiên, kế quỷ Thần, sau ngạ quỷ, súc sinh đều đặng no đủ.

Lại tưởng bình tuôn ra các lầu các, cung điện, châu báu, chuỗi ngọc, dù lọng, hương hoa, y phục, không thứ nào chẳng đầy đủ.

Rồi nói pháp mười hai nhân duyên, trao pháp tam quy cho. Khiến họ nghe pháp thọ quy được tam muội pháp hỷ xong lễ bái mà lui đi.

(Trích "Tỳ Ni Hương Nhũ"
Dịch giả: HT. Thích Thiện Chơn
Nguồn: NXB Tôn giáo 2010) 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5943766
Số người trực tuyến: