Đức Phật Di Lặc | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Đức Phật Di Lặc

Phật Di Lặc sau này sẽ sinh

Lời ghi: Tiếng Phạn gọi là “Di Lặc” dịch là Từ Thị, họ của Ngài, con người Bà La Môn ở Nam Thiên Trúc; tên là A Dật Đa, dịch là Vô Năng Thắng, nói đủ thì gọi là Từ Vô Năng Thắng.

Vì khi ở trong thai mẹ đã có lòng từ, nên lấy gọi làm họ. Lại trong đời quá khứ gặp đức Đại Từ Như Lai, Ngài nguyện đồng hiệu này, liền đặng Tam muội Từ Tâm.

Lại xưa khi làm Bà La Môn có hiệu là Nhất thiết trí, trong 8.000 năm tu tập Hạnh từ.

Kinh Bi Hoa nói: “Ngài phát nguyện ở trong kiếp đao binh ủng hộ chúng sinh”. Thế là lòng từ nổi đương đời mà lòng bi đến kiếp sau, lòng từ tột bậc, vượt ngoài phàm phu tiểu thừa, nên không ai hơn nổi, thần thông quảng đại, uy đức vô cùng, nên gọi “là Phật”.

Hòa thượng Bố Đại làm bài tụng rằng: “Di Lặc thật Di Lặc, hóa thân nghìn trăm ức, thường thường ở thế gian, người thế gian chẳng biết”.

Bộ Quán Âm Huyền Ký nói: “Thuở Phật Để Da, ngài Từ Thị và Thích Ca Như Lai đồng phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, Ngài Di Lặc hay dạo nhà thế tục, bỏ việc tập tụng, cho nên kết quả ở sau, làm Giáo chủ Hội Long Hoa. Về sau khi người sống tám muôn tuổi, Phật này ra đời, ba hội thuyết pháp: Hội đầu độ 96 ức người. Hội thứ hai độ 94 ức người. Hội thứ ba độ 92 ức người, đều chứng quả A La Hán. Phàm những người ở trong pháp Phật Thích Ca Mâu Ni trì giới tu hành và người tạo phước, đều được ở trong hội Long Hoa thọ ký thành Phật”. Nên trong Kinh Xứ Xứ, có bài kệ Phật nói với Ngài Di Lặc: “Người ba hội của ông, là do ta hóa trước: chín mươi sáu ức người, là thọ năm giới ta. Kế là người tam quy, chín mươi hai ức số, một tiếng Nam mô Phật, đều đặng thành Phật đạo”. Đây kể vị Bồ Tát bổ xứ, để sánh đời quá khứ và gồm thông ba đời.

(Trích "Tỳ Ni Hương Nhũ"
Dịch giả: HT. Thích Thiện Chơn
Nguồn: NXB Tôn giáo 2010) 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5943784
Số người trực tuyến: