Thị giả tống thực | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Thị giả tống thực

Thị giả tống thực
 
Lời ghi: “Thị giả” là người gần tiếp, “Tống thực” là vâng lời sư dạy. Nếu hoặc sư tự đi thì chúng ắt đều đứng dậy, làm cho kinh động, đến nỗi không an, nên khiến thị giả thay bưng đi tống vậy.
 
Các ngươi chúng quỷ thần ta nay cúng thí người, cơm này khắp mười phương, chung tất cả quỷ thần.
 
Án, mục lực lăng tá ha. (câu chú niệm 3 lần)
 
Lời ghi: “Các ngươi” là chỉ 3 thứ thần súc ở trên, gọi ngay tên mà thí Pháp thực cho nó vậy. Luận Bà Sa nói: “Quỷ, là uý sợ”, luống khiếp nhiều sợ. Lại mong cầu là “quỷ” nghĩa là hằng theo người mong cầu đồ ẩm thực để nuôi tính mạng. Nhưng có ba thứ:
 
1. Thứ nghiệp tội rất nặng, nhiều kiếp không nghe tên nước uống.
 
2. Chỉ rình cầu cõi nhân gian rửa bỏ máu mủ phẩn uế mà ăn,
 
3. Lâu lắm mới được một lần no. Nghĩa là chúng sinh làm ác bởi bỏn sẻn nên sinh trong loại này”.
 
“Thần” là năng hay (sức) lớn có thể dời núi lấp biển, sức nhỏ có thể ẩn hiện biến hoá. Loại khí duỗi là thần, khí co là quỷ. Nên gọi quỷ thần bao quát mà thí gọi là “chúng’. Ta nay cúng thí ngươi nghĩa là đang lúc Tỳ Kheo thọ thực mà chưa ăn nếm, lấy món cúng mầu thanh tịnh này thí cho họ vậy.
 
Cơm khắp 10 phương, chung tất cả quỷ thần nghĩa là quỷ thần dùng xúc làm món ăn, các quỷ thần ở rải rác 10 phương, khiến quỷ thần cùng nhau xúc đến khí phần mà no, để nêu lòng từ của Phật bình đẳng, đều được bình đẳng pháp vị vậy. Truyện Cảm Thông nói: “Xưa ngài Nam Sơn đại sư ở đời hoá đạo, chẳng ăn cơm nước nhân gian, hơn 20 năm thường thọ cõi trời cúng.
 
Một ngày nọ Đại sư hỏi vị trời rằng: “Bần đạo tu hành đức chí mà nhọc tôn Thiên đem cúng? Vị trời đáp: “Lúc sư từng làm Sa di, mỗi khi bưng cơm xuất sinh thí các hữu tình, chúng tôi đều nhờ vị pháp thực, đều khiến được thoát chốn khổ, liền cảm được thân cõi trời, nên thường cảm ơn pháp nhũ của Đại sư tế độ chúng tôi, nay đền đáp lại”. Đó là do đạo đức của Tuyên Tổ mà ra như vậy. Do đó mà xem, người học đạo phàm làm tất cả các hạnh nào đều hồi hướng cho tất cả chúng sinh pháp giới đồng nên đạo giác ấy là hạnh Bồ tát, sự công đức không thể nghĩ bàn. Thị giả tống thực trở lại đứng chờ ông Duy na xướng Tăng bạt, đánh khánh một tiếng rồi mới trở về chỗ cũ.

(Trích "Tỳ Ni Hương Nhũ"
Dịch giả: HT. Thích Thiện Chơn
Nguồn: NXB Tôn giáo 2010)

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5943407
Số người trực tuyến: