9. Hồi hướng công đức | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

9. Hồi hướng công đức

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

Tụng kinh công đức thù thắng hạnh

Vô biên thắng phúc con hồi hướng

Khắp nguyện trầm nịch bao chúng sinh 

Sớm về cõi Phật Quang Vô Lượng

Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não 

Nguyện được trí tuệ chân minh liễu

Khắp nguyện tội chướng đều tiêu trừ

Đời đời thường hành Bồ Tát đạo

Nguyện sinh Tây Phương cõi Tịnh Độ 

Chín phẩm hoa sen làm cha mẹ

Hoa nở thấy Phật chứng vô sinh

Bất thoái Bồ Tát đồng bạn lữ

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sinh

Đều trọn thành Phật đạo

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 3824154
Số người trực tuyến: