Công đức tạo tượng Phật - Đời đời sinh ra không đọa vào đường ác | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Công đức tạo tượng Phật - Đời đời sinh ra không đọa vào đường ác

Công đức xây chùa, tạc tượng, đúc chuông vô cùng to lớn, phước báo lớn lao không thể nghĩ bàn bởi trước là để tạo nơi thờ Phật, sau là nơi tu học và là nơi hoằng truyền Phật pháp, cứu độ muôn loài chúng sinh.

Công đức tạc tượng Phật

Theo kinh Ưu Điền Vương Tác Phật Hình Tượng: “Xưa kia thời Đức Phật tại thế, có Quốc vương Bạt Kì, tên gọi Ưu Điền, đi đến trú xứ Đức Phật đầu mặt đảnh lễ Ngài, chắp tay thưa với Đức Phật rằng: Thưa Đức Thế tôn! Nếu sau khi Đức Phật diệt độ, có chúng sinh làm hình tượng Đức Phật, thì sẽ được phước thế nào?

Đức Phật bảo với nhà vua rằng: Nếu như sau này có người làm hình tượng Đức Phật, thì công đức vô lượng không thể tính được, đời đời sinh ra không rơi vào đường ác, ở trên cõi Trời và trong loài người được phước lành vui sướng, thân thể thường có màu sáng ngời như Tử Ma Kim, ánh mắt trong sáng, dung mạo đoan chính, thân thể tay chân kỳ diệu tuyệt vời, luôn luôn được mọi người kính mến.

Nếu sinh trong loài người, thì thường sinh làm con trong nhà Đế Vương-Đại thần-Trưởng giả-Hiền thiện, nơi sinh ra tôn quý giàu có, tài sản châu báu không thể kể hết, thường được cha mẹ anh em họ hàng thân thích quý trọng. Nếu làm Đế Vương thì đặc biệt tôn quý trong hàng Đế Vương, được các bậc vua chúa các nước cùng quay về nương nhờ. Cho đến được làm Chuyển luân thánh vương cai quản các bậc vua chúa khắp nơi, bảy báu tự nhiên, ngàn người con đầy đủ, bay lên trên cõi Trời không có nơi nào không đến được.

Nếu sinh trên cõi Trời thì thù thắng nhất trong các vị Trời, thậm chí được làm Thiên vương sáu tầng Trời cõi Dục, ở trong sáu cõi Trời là vị Thiên vương tôn quý bậc nhất. Nếu sinh vào cõi Phạm Thiên thì làm Đại Phạm vương, đoan chính không gì sánh được, hơn hẳn các vị Phạm Thiên, thường được các Phạm Thiên tôn trọng cung kính, sau đó đều được sinh vào quốc độ Vô Lượng Thọ, làm bậc đại Bồ-tát tôn quý bậc nhất, trải qua vô số kiếp sẽ được thành Phật, đi vào đạo quả Niết-bàn. Nếu như tương lai có người làm ra hình tượng Đức Phật thì sẽ đạt được phước thiện như vậy”.

Theo kinh Tạo Lập Hình Tượng Phước Báo nói: “Đức Phật đi đến nước Câu la cù, lúc ấy Quốc vương tên gọi là Ưu Điền, nhà vua tuổi mới mười bốn. nghe tin Đức Phật đang đến, liền truyền cho cận thần tả hữu thảy đều nghênh đón Đức Phật. Khi Đức Phật đã đến liền cúi đầu đảnh lễ Đức Phật, vòng tay quỳ thẳng thưa với Đức Phật rằng: “Trên cõi Trời giữa cõi người không có ai có thể bằng Đức Phật, ánh sáng rạng ngời uy nghiêm sừng sững mới có năng lực như vậy, sợ rằng Đức Phật đi xa sau này e khó được gặp, nay con muốn làm thành hình tượng Đức Phật để cung kính tiếp tục mãi được hầu hạ, có được phước báo thế nào, nguyện Đức Phật thương xót giảng giải điều ấy cho con!

Bấy giờ Đức Thế tôn thuyết kệ trả lời rằng:

Nhà vua hãy lắng nghe Ta nói,

Phước như tro bụi trên mặt đất,

Không có phước đức nào hơn được,

Phước báo làm hình tượng Đức Phật.

Luôn luôn sinh vào nhà giàu có,

Tôn quý vô cùng nhiều châu báu,

Thân thích quyến thuộc thường cung kính,

Phước báo làm hình tượng Đức Phật,

Thường có được phước báo Thiên nhãn,

Sắc xanh biếc không gì sánh

Phước báo làm hình tượng Đức Phật,

Cha mẹ trông thấy lòng hoan hỷ,

Đoan chính uy đức thật tôn trọng,

Yêu mến luôn luôn không thỏa mãn.

Phước báo làm hình tương Đức Phật,

Thân sắc vàng sáng ngời rực rỡ,

Giống như hình tượng Diêu Sư tử,

Chúng sinh trông thấy lòng hoan hỷ.

Phước báo làm hình tượng Đức Phật,

Sinh trong loài người Diêm-phù-đề,

Làm người phước thiện dòng họ lớn,

Trong hàng Sát-lợi-Bà-la-môn

Phước báo làm hình tượng Đức Phật,

Không sinh vào quốc độ biên địa,

Không mù lòa không hề xấu xí,

Sáu căn tâm tình thường đầy đủ.

Phước báo làm hình tượng Đức Phật,

Lâm chung biết thân mạng đời trước,

Thấy Đức Phật ở trước mắt mình,

Không cảm thấy nỗi khổ lúc chết.

Phước báo làm hình tượng Đức Phật,

Am bậc Đại vương danh tiếng nhất,

Là Chúa tể cai quản khắp nơi,

Đi lại bằng vòng vàng lượt nhanh.

Phước báo làm hình tượng Đức Phật,

Gọi là nhân làm Thiên Đế Thích,

Thần túc chủ quản đứng thứ hai,

Ba mươi ba cõi Trời tôn trọng.

Phước báo làm hình tượng Đức Phật,

Nhờ đây vượt qua khỏi Dục Giới,

Làm bậc Phạm vương cõi Phạm Thiên,

Ca di-Phạm Thiên đều cung kính.

Phước báo làm hình tượng Đức Phật,

Thọ tưởng phước báo đúng như vậy.

Nếu có thể thực hiện khắc vẽ,

Trời đất còn có thể tính được,

Phước báo này không thể suy lường,

Vì thế cho nên cúng dường Phật,

Hoa hương và các loại hương xoa,

Hương đốt-hương xông cùng tâm hương,

Cúng dường Đại Sĩ tâm thành kính,

Được phước thiện lậu tận vô tri”.

(Nguồn: Giáo hội Phật giáo Việt Nam)

Còn tiếp

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5429585
Số người trực tuyến: