Nghi thức Hồng danh bảo sám | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Nghi thức Hồng danh bảo sám

Ý NGHĨA NGHI THỨC HỒNG DANH BẢO SÁM

Nghi thức Hồng Danh Bảo Sám còn gọi là Lễ Phật Đại Sám Hối Văn. Lễ Phật vì toàn văn có 108 lạy, cầu diệt trừ 108 phiền não.

Đại: Đại thừa. Pháp sám hối của Đại thừa.

Sám: Chữ Phạn là sám ma: rửa sạch.

Hối: Tiếng hán: hối hận những lỗi lầm.

Danh từ “sám hối” gồm cả chữ Phạn và chữ Hán nghĩa là sám trừ nghiệp quá khứ, nguyện vị lai không tái tạo.

Vì Hoặc Nghiệp Khổ, chúng sinh mãi chịu sinh tử. Thiên Thai đại sư nói: “Lên đến bậc đỉnh giác vẫn còn phải sám hối”.

Triệu Chân đại sư nói: “Xuất gia thọ của tín thí, đời nay chẳng rõ đạo, kiếp sau phải làm loài mang lông đội sừng để đền nợ”. Chúng ta nghe đó há chẳng rùng mình mà chăm sám hối ư?

Đời nhà Tống, nước Tây Hạ (Trung Hoa). Chùa Hộ Quốc Nhân Vương, bộ Kim Cương, Chức pháp sư, tên Bất Động, trước tác văn sám này. Đại Sư soạn Sám Pháp có bốn phần:

(i) 53 danh hiệu quá khứ Phật rút ở kinh Quán Dược Vương Thượng Nhị Bồ- tát.

(ii) 35 danh hiệu quá khứ Phật rút ở kinh Đại Bảo Tích, pháp hội Ưu Bà Ly phẩm 24.

(iii) Một danh hiệu Phật A Di Đà.

(iv) Mười đại hạnh nguyện Phổ Hiền rút ở kinh Hoa Nghiêm.

53 danh hiệu quá khứ Phật

Kinh Quán Dược Vương Dược Thượng Nhị Bồ-tát: Dược Thượng Bồ- tát nói xong danh hiệu 53 Phật quá khứ liền nhập định. Trong định thấy Phật Tỳ Bà Thi khen rằng: “Hay thay! Thiện nam tử đã tuyên nói 53 hồng danh. Các vị Phật này đã thành đạo tại cõi Sa Bà, giáo hóa chúng sinh rồi vào Niết-bàn cũng ở cõi Sa Bà. Ai được nghe 53 danh hiệu thì trăm ngàn muôn ức kiếp chẳng đọa ác đạo. Ai xưng niệm 53 danh hiệu thì đời đời hằng được gặp Phật. Ai lễ lạy dược giải thoát những tội bốn trọng năm nghịch. Các tội chê bai pháp Phương Đẳng đều được thanh tịnh. Đây là chỗ 53 đức Phật đã phát nguyện”.

Kế đến đức Thi Khí, đức Tỳ Xá Phù, đức Câu Lưu Tôn, đức Câu Na Hàm Mâu Ni, đức Ca Diếp động ấn chứng: “Thiện nam, thiện nữ nào xưng niệm và lễ kính 53 danh hiệu, tội chướng bao nhiêu cũng được tiêu trừ”.

Bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo đại chúng rằng: “Thời mạt pháp của đức Phật Diệu Quang, ta xuất gia hành đạo, được nghe 53 danh hiệu. Ta vui mừng dạy cho một số người thọ trì. Những người này lại truyền bá rộng ra đến số ba ngàn. Do công đức miệng xưng niệm, thân lễ bái, 1000 vị đã thành Phật trong quá khứ kiếp trang nghiêm. 1000 vị đã thành Phật trong Tinh Tú kiếp vị lai”.

35 danh hiệu quá khứ Phật

Kinh Đại Bảo Tích chép: “Các Bồ-tát phạm 5 nghịch 10 trọng phải đối 35 đức Phật ngày đêm sám hối. Tất cả chúng sinh cần đỉnh lễ 35 danh hiệu, chăm lòng sám hối sẽ được diệt trừ tất cả tội chướng”.


88 vị Phật quá khứ

1 danh hiệu Phật A Di Đà

Pháp-thân chư Phật vẫn thường trụ ở khắp mười phương, từ quang hằng soi chiếu. Chúng sinh nghiệp chướng ngăn che không hay không biết. Cũng như người mù ở dưới mặt trời mà đâu có thấy ánh sáng. Nay có phúc duyên được học giáo lý nên cầu sám hối. Mỗi mỗi công đức đều hồi hướng vãng sinh về cõi Phật A Di Đà. Ngay phẩm Phổ Hiền, cũng đạo dẫn Hoa Nghiêm hải hội Bồ- tát về Cực Lạc.

Thư Ngọc đại sư nói: “Thêm danh hiệu Phật A Di Đà có 4 nghĩa:

Niệm danh hiệu Phật A Di Đà, mỗi niệm diệt 80 ức kiếp tội nặng sinh tử, ngũ nghịch tam đồ thảy đều siêu thoát.

Đức Phật A Di Đà tuy là giáo chủ cõi An Lạc mà vẫn thả thuyền đaị nguyện vớt mười phương chúng sinh. Ai chuyên cần 10 niệm mỗi ngày sẽ được vãng sinh.

Phật A Di Đà thành thạo đã từ 10 kiếp, hiện tại đang thuyết pháp, hào quang soi khắp 10 phương, phổ độ tất cả những hữu tình có duyên.

Đức Thích Ca cùng mười phương Phật đều thán tán Phật A Di Đà công đức không thể nghĩ bàn”.

Người xưa nói: “Kiếp trần sa lại kiếp trần sa, hết trần sa kiếp vẫn còn ở trong sinh tử. Cho nên chúng ta phải sám hối tội ác từ vô thủy và siêng năng kết duyên giải thoát cho muôn loài”.

10 đại hạnh nguyện Phổ Hiền

Lễ phẩm vô tận để cúng dường vô tận Phật, vạn hạnh siêng tu, tột kiếp vị lai không mỏi nên gọi là đại hạnh.

Hạnh khắp pháp giới là Phổ, ngôi gần bậc thánh gọi là Hiền. Trên hội Hoa Nghiêm đức Phổ Hiền là trưởng tử.

Hạnh nguyện xưng tán biến viên gọi là nguyện vương. Cứ y theo mười nguyện vương này mà tu học thì đương xứ khế hợp với mười phương Phật.

Hôm nay, vào ngày thứ 8 của Tháng Phật Đản Đại Cát Tường, chúng ta hãy cùng tích luỹ công đức qua việc thực hành các thiện hạnh sau: 

- Cả ngày ăn chay

- Trì giữ ngũ giới

- Cầu nguyện, Quy y Đức Phật Thích Ca

- Thực hành Nghi thức Hồng danh bảo sám

- Niệm 10 lần thánh hiệu “Phật Thích Ca Mâu Ni”

- Cung kính đỉnh lễ 3 lần.

NGHI THỨC HỒNG DANH BẢO SÁM

1. NGUYỆN HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính

Gởi theo đám mây hương

Phưởng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi tam-bảo

Thề trọn đời giữ đạo

Theo tự tánh làm lành

Cùng pháp giới chúng sanh

Cầu phật từ gia hộ

Tâm bồ đề kiên cố

Xa bể khổ nguồn mê

Chóng quay về bờ giác

 (1 tiếng chuông, đồng xá)

2. NGUYỆN SÁM

Tội từ tâm khởi, từ tâm sám

Tâm được tịnh rồi, tội cùng tiêu

Tội hết tâm tịnh, thảy đều không

Như thế gọi là chơn sám-hối

Nam mô cầu Sám Hối Bồ Tát, Ma Ha Tát

(chuông, đồng xá)

3. NGUYỆN CẦU

Hôm nay là ngày ... Tháng ... Năm ... Đệ tử chúng con nguyện cầu ngôi tam-bảo thường trú trong mười phương, các đức phật, chư bồ-tát cùng hết thảy thánh hiền, chứng minh gia hộ; chúng con lâu đời nhiều kiếp, vì sự mê lầm, gây nhiều tội ác. Giờ đây một dạ chí thành câù xin sám-hối. Nguyện nhờ oai đức tam-tôn, chúng con tội diệt phước sanh, căn lành thêm lớn, cùng chúng sanh trong pháp giới tăng tiến bồ-đề, trang nghiêm phước huệ, đồng chứng vô thượng chánh đẳng, chánh giác.

(1 tiếng chuông, đồng xá. Vị chủ lễ đứng dậy cắm hương lên lư, rồi toàn thể chấp tay đồng xướng)

4. QUÁN TƯỞNG

Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn

Lưới đế châu ví đạo tràng

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y

(1 tiếng chuông đồng xá)

5. ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai Chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-Di-Đà Phật, Đại Bi Quán-Thế-Âm Bồ Tát, Đại-Thế-Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

 (Đứng dậy, vô chuông mõ và đồng tụng)

6. CÚNG HƯƠNG

Hương thơm vừa thắp trên đài

Xông lên chư Phật, trong ngoài đều nghe

Mây lành mỗi chốn được che

Chúng con ngưỡng vọng ngồi xe Nhất Thừa

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Ma Ha Tát (3 lần)

7. THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN 

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà la ni đế ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha. (tụng 7 lần)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

8. KỆ KHAI KINH

Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu

Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu

Con nay nghe biết chuyên trì tụng

Nguyện rõ chơn như pháp đứng đầu

9. SÁM HỐI HỒNG DANH

Nam Mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Đại từ đại bi thương chúng sanh

Đại hỷ đại xả cứu hàm thức

Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm

Chúng con thành tâm cung kính lạy (1 lạy)

Nam Mô Quy Y Kim Cang Thượng Sư (1 lạy)

Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng. (1 lạy)

Con nay pháp tâm không vì tự cầu: phước báo Trời, Người, Thinh-Văn, Duyên Giác, cho đến các vị Bồ tát quyền thừa, phát tâm bồ đề, nguyện cùng chúng sanh trong pháp giới, một thời đồng chứng Vô-Thượng, Chánh-Đẳng, Chánh-Giác (1 lạy)

Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết chư Phật (1 lạy)

Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết tôn Pháp (1 lạy)

Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết Hiền Thánh Tăng (1 lạy)

Nam Mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh-Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn (1 lạy)

1. Nam Mô Phổ Quang Phật

2. Nam Mô Phổ Minh Phật

3. Nam Mô Phổ Tịnh Phật

4. Nam Mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật

5. Nam Mô Chiên Đàn Quang Phật

6. Nam Mô Ma Ni Tràng Phật

7. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật

8. Nam Mô Nhứt Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật

9. Nam Mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật

10. Nam Mô Huệ Cự Chiếu Phật

11. Nam Mô Hải Đức Quang Minh Phật

12. Nam Mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật

13. Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật

14. Nam Mô Đại Bi Quang Phật

15. Nam Mô Từ Lực Vương Phật

16. Nam Mô Từ Tạng Phật

17. Nam Mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật

18. Nam Mô Hiền Thiện Thủ Phật

19. Nam Mô Thiện Ý Phật

20. Nam Mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật

21. Nam Mô Kim Hoa Quang Phật

22. Nam Mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật

23. Nam Mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật

24. Nam Mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật

25. Nam Mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật

26. Nam Mô Bất Động Trí Quang Phật

27. Nam Mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật

28. Nam Mô Tài Quang Minh Phật

29. Nam Mô Trí Huệ Thắng Phật

30. Nam Mô Di Lặc Tiên Quang Phật

31. Nam Mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật

32. Nam Mô Thế Tịnh Quang Phật

33. Nam Mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương Phật

34. Nam Mô Nhựt Nguyệt Quang Phật

35. Nam Mô Nhựt Nguyệt Châu Quang Phật

36. Nam Mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật

37. Nam Mô Sư Tử Hẩu Tự Tại Lực Vương Phật

38. Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật

39. Nam Mô Thường Quang Tràng Phật

40. Nam Mô Quan Thế Đăng Phật

41. Nam Mô Huệ Oai Đăng Vương Phật

42. Nam Mô Pháp Thắng Vương Phật

43. Nam Mô Tu Di Quang Phật

44. Nam Mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật

45. Nam Mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật

46. Nam Mô Đại Huệ Lực Vương Phật

47. Nam Mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật

48. Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật

49. Nam Mô Tài Quang Phật

50. Nam Mô Kim Hải Quang Phật

51. Nam Mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật

52. Nam Mô Đại Thông Quang Phật

53. Nam Mô Nhứt Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật

54. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật

55. Nam Mô Kim Cang Bất Hoại Phật

56. Nam Mô Bảo Quang Phật

57. Nam Mô Long Tôn Vương Phật

58. Nam Mô Tinh Tấn Quân Phật

59. Nam Mô Tinh Tấn Hỷ Phật

60. Nam Mô Bảo Hoa Phật

61. Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật

62. Nam Mô Hiện Vô Ngu Phật

63. Nam Mô Bảo Nguyệt Phật

64. Nam Mô Vô Cấu Phật

65. Nam Mô Ly Cấu Phật

66. Nam Mô Dõng Thí Phật

67. Nam Mô Thanh Tịnh Phật

68. Nam Mô Thanh Tịnh Thí Phật

69. Nam Mô Ta Lưu Na Phật

70. Nam Mô Thủy Thiên Phật

71. Nam Mô Kiên Đức Phật

72. Nam Mô Chiên Đàn Công Đức Phật

73. Nam Mô Vô Lượng Cúc Quang Phật

74. Nam Mô Quang Đức Phật

75. Nam Mô Vô Ưu Đức Phật

76. Nam Mô Na La Diên Phật

77. Nam Mô Công Đức Hoa Phật

78. Nam Mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật

79. Nam Mô Tài Công Đức Phật

80. Nam Mô Đức Niệm Phật

81. Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật

82. Nam Mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật

83. Nam Mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật

84. Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật

85. Nam Mô Thiện Du Bộ Phật

86. Nam Mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật

87. Nam Mô Bảo Hoa Du Bộ Phật

88. Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật

(đồng xướng, đồng lạy)

89. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật

(đồng tụng)

Như vậy, tám mươi chín đức Phật ở khắp thế gian. Các đức Thế Tôn thường trú trong đời này. Các ngài sẽ thương nghĩ đến chúng con, hoặc đời này hay đời trước của chúng con, sự sanh tử từ vô thỉ đến nay, đã tạo các điều tội lỗi: hoặc tự làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy làm ác vui theo. Đối với của chùa tháp, của chúng tăng, hay của chúng tăng trong bốn phương, nếu mình lấy, hoặc bảo người khác lấy, hoặc thấy người trộm lấy tùy hỷ. Về tội ngũ vô gián: hoặc mình làm, hoặc dạy người khác làm, hoặc thấy người làm vui lòng theo. Mười nghiệp bất thiện: hoặc mình tạo, hoặc bảo người khác tạo, hoặc thấy người tạo rồi mình ưa vui theo. Những tội chướng đã làm: hoặc có che dấu, hoặc không che dấu, phải đọa vào địa ngục, quỷ đói và súc sanh, cũng như các đường ác khác, chốn biên địa, giòng hà tiện, những kẻ miệt lệ xa. Các chỗ như thế, những tội chướng chúng con đã làm, hôm nay đều thành tâm cúi xin sám hối. (1 lạy)

Giờ đây, các đức Phật Thế Tôn, chứng biết cho chúng con, thương nghĩ đến chúng con. Trước chư Phật, Bồ tát, chúng con phải bộc bạch như vầy: hoặc đời này hay đời khác của chúng con từng làm các việc bố thí, hoặc giữ được giới thanh tịnh, nhẫn đến thí một vóc cơm cho các loài súc sanh. Hoặc tu tịnh hạnh, căn lành đã có, thành tựu chúng sanh, căn lành đã có, tu hạnh Bồ-đề, căn lành đã có, và trí Vô-thượng, căn lành đã có. Tất cả hợp lại, so sánh trù tính, thảy đều hồi hướng cho quả vị Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác. Như các đức Phật đời quá khứ, hiện tại và vị lai đã làm việc hồi hướng, chúng con cũng xin hồi hướng như thế. Các tội đều sám hối, các phước xin tùy hỷ, và nhờ công đức thỉnh Phật, nguyện thành trí Vô Thượng. Chư phật trong ba đời, rất hơn các chúng sanh, biển công đức không lường, con nay thành kính lạy. (1 lạy)

1. Mười phương thế giới có không

Ba đời vạn loại cầu mong đại hùng

Con nay ba nghiệp viên dung

Lễ khắp tất cả không trung một lòng.

 

2. Phổ Hiền hạnh nguyện thần thông

Khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai

Mỗi thân hiện khắp trần ai

Mỗi thân lễ lạy kim đài liên hoa (1 lạy)

 

3. Ở trong cõi phật hằng sa

Đại hội Bồ tát một nhà độ sanh

Vô tận pháp giới tinh anh

Tinh sâu Phật Pháp thanh danh xuất trần.

 

4. Mỗi người tiếng giọng có phần

Phát ra thánh thót tâm thần sáng trưng

Tương lai mỗi kiếp tôn xưng

Khen ngợi Phật đức các tầng rất sâu (1 lạy)

 

5. Tràng hoa tươi tốt muôn màu

Âm nhạc, ca vịnh, lọng hầu, hương bay

Trang nghiêm thành kính xưa nay

Con đem dâng cúng đức thầy Như Lai.

 

6. Hương y có một không hai

Đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi

Cao như quả núi tu di

Thành tâm dâng cúng các vì Thế Tôn.

 

7. Con nay mở rộng tâm hồn

Tin sâu Pháp trường tồn từ lâu

Phổ Hiền nguyện lực rất sâu

Cúng dường cùng khắp nhiệm mầu Như Lai (1 lạy)

 

8. Xưa con tạo các nghiệp sai

Đều do ba độc họa tai nối liền

Từ thân miệng ý triền miên

Giờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ (1 lạy)

 

9. Mười phương các loại đồng cư

Hữu học, vô học tâm tư nhị thừa

Như Lai, Bồ Tát xa xưa

Tùy hỷ công đức cho vừa lòng tin (1 lạy)

 

10. Đèn tuệ thắp sáng cầu xin

Bồ đề thành tựu, đức tin bắt đầu

Chúng con kính thỉnh nguyện cầu

Chuyển xe diệu pháp, đạo mầu đã ban (1 lạy)

 

11. Chư Phật muốn nhập Niết-Bàn

Con xin kính thỉnh vì hàng phàm ngu

Cửu trụ giáo hóa công phu

Chúng sinh lợi lạc đường tu chuyên cần (1 lạy)

 

12. Cúng dường lễ tán ba phần

Thỉnh Phật trụ thế tâm chân độ đời

Tùy hỷ sám hối khắp nơi

Chúng sinh Phật đạo đồng thời in sâu (1 lạy)

 

13. Xin đem công đức nhiệm mầu

Hướng về thượng giới minh châu hiện bày

Tánh tướng Tam Bảo từ rày

Dung thông hai đế chờ ngày thành công.

 

14. Phước đức như nước biển đông

Con nay hồi hướng một lòng thanh cao

Thân khẩu ý nghiệp lao chao

Dứt trừ ngã pháp công lao đức thầy.

 

15. Tất cả hoặc chướng từ nay

Xin đều tiêu diệt, xin thay phép mầu

Mỗi niệm trí tuệ làm đầu

Chúng sinh độ hết không cầu trả ơn.

 

16. Hư không thế giới có sờn

Nghiệp và phiền não đều hườn hư không

Bổn pháp như thế dung thông

Nguyện nay hồi hướng cõi lòng như như (1 lạy)

Cúi lạy Đức Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần)

(tiếp tụng)

10. SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN

Đệ tử kính lạy

Đức Phật Thích Ca

Phật A Di Đà

Thập phương chư Phật

Vô lượng Phật Pháp

Cùng Thánh Hiền Tăng

Đệ tử lâu đời lâu kiếp

Nghiệp chướng nặng nề

Tham giận kiêu căng

Si mê lầm lạc

Ngày nay nhờ Phật

Biết sự lỗi lầm

Thành tâm sám hối

Thề tránh điều dữ

Nguyện làm việc lành

Ngửa trông ơn Phật

Từ bi gia hộ

Thân không tật bịnh

Tâm không phiền não

Hằng ngày an vui tu tập

Phép Phật nhiệm mầu

Để mau ra khỏi luân hồi

Minh tâm kiến tánh

Trí huệ sáng suốt

Thần thông tự tại

Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng

Cha mẹ anh em

Thân bằng quyến thuộc

Cùng tất cả chúng sanh

Đồng thành Phật đạo (đồng xá)

 

Đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp

Đều do vô thỉ tham, sân, si

Từ thân, miệng, ý phát sanh ra

Đệ tử thảy đều xin sám hối

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát (18 lần)

11. KINH TÂM YẾU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Bồ-tát Quán Tự Tại thực hành sâu xa pháp Bát Nhã ba la mật đa. Ngài soi thấy năm uẩn đều không, độ thoát hết thảy khổ ách. Này Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc. Sắc tức là Không, Không tức là Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như thế

Này Xá Lợi Tử! Tướng Không của mọi Pháp không sinh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt.

Cho nên trong Chân Không không có Sắc, không có Thọ Tưởng Hành Thức. Không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc pháp, không có Nhãn thức giới … cho đến không có Ý thức giới. Không có vô minh cũng không có hết vô minh … cho đến không có già chết cũng không có hết già chết. Không có Khổ Tập Diệt Đạo. Không có Trí Tuệ cũng không có chứng đắc. Bởi vì Vô sở đắc, Bồ-tát y Bát Nhã ba la mật đa nên tâm không quản ngại, vì không quản ngại nên không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo đạt tới cứu cánh Niết-bàn. Ba đời chư Phật y Bát Nhã Ba la mật đa nên được đạo quả Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Cho nên biết Bát Nhã Ba la mật đa là Đại Thần chú, là Đại Minh chú, là Vô Thượng chú, Vô Đẳng Đẩng chú, trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư.

Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba la mật đa: “Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề Sa bà ha” (3 lần).

12. HỒI HƯỚNG

Công đức sám hối khó nghĩ lường

Vô biên thắng phước đặng tỏ tường

Khắp nguyện chúng sanh trong pháp giới

Mau về cõi Phật thẳng một đường

 

Duyên lành hồi hướng mau giác ngộ

Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm độ

Các vị Bồ tát nhiều vô số

Đại trí bờ kia, chư Thiên hộ

Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não

Nguyện đặng trí tuệ thường tướng hảo

Nguyện bao tội chướng được sám trừ

Kiếp kiếp thường theo ngôi Tam Bảo

13. PHỤC NGUYỆN

Chư Phật chứng minh

Vạn linh gia hộ

Hiện tiền đệ tử chúng con tề tựu trước Phật đài, thành tâm lễ sám hối Hồng Danh để tiêu trừ các tội lỗi: hoặc tiền khiên oan trái, hoặc nhiều kiếp oán thân, hoặc phạm giới cấm các điều, sát hại những mạng chúng sanh, thân ba nghiệp tội, miệng bốn nghiệp ác và ý ba nghiệp xấu, lầm tạo điều quấy, gây các tội lỗi.

Ngưỡng mong oai thần chư Phật, từ lực Bồ tát, minh huân gia hộ chúng con: tội chướng tiêu trừ, căn lành thêm lớn, tiến tu đạo nghiệp, phước huệ trang nghiêm.

Khắp nguyện: âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đồng thành Phật đạo. (đồng niệm)

Nam Mô Đệ Tử Cầu Sám Hối Bồ Tát

14. TAM QUY Y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại (1 lạy)

15. HỒI HƯỚNG CHÚNG SANH

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo

 

(Viết phỏng theo “Nhị Khóa Hợp Giải”

NXB Tôn giáo, 2000)


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6018115
Số người trực tuyến: