Kinh lần tràng - Kim Cương Đỉnh Du-già niệm châu kinh | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kinh lần tràng - Kim Cương Đỉnh Du-già niệm châu kinh

Kinh lần tràng

KIM CƯƠNG ĐỈNH DU - GIÀ NIỆM CHÂU KINH

Bấy giờ Thế Tôn: Tỳ Lô Giá Na (Vairocana) bảo Kim Cương Thủ Bồ tát rằng: Quý hóa thay, quý hóa thay! Ông đã vì những vị Bồ tát tu Chân Ngôn hạnh nói về những phép tắc nghi lễ, lại thương xót những loài hữu tình đời mai sau mà nói về công đức thù thắng của sự lần, niệm tràng hạt. Và, do họ nghe được ý thú nhiệm mầu như thế nên họ chóng chứng được diệu quả Tất Địa.

Khi ấy, Kim Cương Tát Đỏa Bồ tát bạch Phật rằng: Lạy đức Thế Tôn, nay con xin phép Thế Tôn cho con được vì đại chúng và tất cả chúng sinh nói về việc "lần, niệm tràng hạt".

Bấy giờ Kim Cương Tát Đỏa Bồ tát liền nói bài kệ rằng :

Tràng hạt biểu thắng-quả Bồ-Tát,

Trong ấy đủ làm: dứt phiền-não;

Sợi dây xâu chuỗi biểu Quán-Âm,

Hạt giữa tiêu-biểu Phật Di-Đà.

Chớ lần qua, phạm tội việt-pháp,(13)

Được nhiều công đức do lần hạt:

Tràng hạt xà-cừ phúc gấp một.

Tràng hạt cây tra phúc gấp đôi.

Dùng sắt làm tràng phúc gấp ba,

Đồng già làm tràng phúc gấp bốn;

Thủy-tinh, trân-châu cùng mọi báu,

Những tràng hạt ấy phúc gấp trăm.

Hạt Nhân-Đà-La phúc gấp nghìn,

Tràng hạt kim-cương phúc gấp ức;

Tràng bằng hạt sen phúc nghìn ức,

Tràng hạt Bồ-đề phúc vô số.

Phật-bộ niệm tụng hạt Bồ-đề,

Kim-cương pháp-bộ hạt kim-cương;

Bảo-bộ niệm, tụng những hạt báu,

Liên-hoa-bộ dùng tràng hạt sen.

Trong Yết-Ma-bộ (14) niệm, lần tràng.

Nên xâu chuỗi ngọc mầu sặc-sỡ;

Tràng niệm phân biệt có bốn thứ:

Thượng-phẩm, tối-thắng và trung, hạ.

Nghìn tám mươi (1.080) hạt là thượng-phẩm.

Một trăm tám (108) hạt là tối-thắng;

Năm mươi bốn (54) hạt là trung-phẩm,

Hai mươi bảy (27) hạt là hạ-loại.

Hai tay cầm tràng để trên tâm (trái tim).

Tĩnh lo, lìa niệm tâm chuyên chú;

Bản-tôn Du-già tâm nhất cảnh,

Đều được thành-tựu lý, sự pháp.

Dù đặt trên đầu, hoặc đeo mình,

Hoặc đeo trên cổ, hoặc cánh tay;

Nói-năng, bàn bạc thành niệm, tụng,

Bởi niệm, tụng ấy, sạch ba nghiệp.(15)

Đặt trên đầu, sạch tội Vô-gián,(16)

Đeo trên cổ, sạch tội tứ-trọng;(17)

Cầm tay, cánh tay khỏi mọi tội,

Thường khiến hành-nhân(18) chóng thanh-tịnh.

Nếu tu Chân-ngôn, Đà-La-Ni,(19)

Niệm danh chư Phật cùng Bồ-Tát;

Sẽ được vô-lượng thắng công-đức,

Cầu thắng-nguyện gì đều thành-tựu. 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5757626
Số người trực tuyến: