11. Thiện Nữ Thiên Chú | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

11. Thiện Nữ Thiên Chú

Thiện Nữ Thiên Chú

(Có chỗ viết lầm, là Thiện Thiên Nữ trích ở bản Kim Quang Minh Kinh, nơi hàm chữ Hóa trong Tạng)

Kinh Kim Quang Minh, ghi lời của bà Công Ðức Thiên cũng tên Thiên, nói và tự giới thiệu với hội chúng rằng:

Phía bắc giữa núi Tu Di, đức Trời Tỳ Sa Môn Thiên vương có một châu thành tên là A Ni Mạn Ðà: giữa thành ấy có một sở vườn tên là Công đức Hoa Quang; trong vườn ấy lại còn có một khoảnh vườn nữa rất tốt tên là Kinh Tràng, vì kiến trúc bằng bảy thứ ngọc báu rất tốt, đó là chỗ của tôi thường cư xử.

Kinh này nói rõ thêm rằng: Vì muốn thành tựu cho kẻ tu trì Kinh Kim Quang Minh được đủ vật dụng để cần giúp sống, nên bà Trời công đức nói chú này:

Nam mô Phật đà, Nam mô đạt ma, Nam mô tăng già. Nam mô thất rị, Ma ha đế tỷ da, Đát nễ dã tha, Ba rị phú lầu na, Giá rị tam mạn đà, Đạt xá ni, Ma ha tỳ ha ra già đế, Tam mạn đà, tTỳ ni già đế, Ma ha ca rị giả, Ba nễ, Ba ra, Ba nễ, Tát rị phạ lật tha, Tam mạn đà, Tu bát lê đế, Phú lệ na, A rị na, Đạt ma đế, Ma ha tỳ cổ tất đế, Ma ha Di Lặc đế, Lâu phả tăng kỳ đế, Hê đế tỷ, Tăng kỳ hê đế, Tam mạn đà, A tha, A nậu Đà La Ni.

Kinh Kim Quang Minh nói: Ðối với thần chú đây, hoặc những kẻ tụng, người nghe, với ai dâng hương cúng hoa, phàm muốn cần dùng điều chi, như vàng bạc, châu, báu, trâu, dê, ngũ cốc tất cả vật dụng, thì đều được đủ cả.
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4418498
Số người trực tuyến: