4. Công Đức Bửu Sơn Thần chú | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

4. Công Đức Bửu Sơn Thần chú

Công Đức Bửu Sơn Thần chú

(Thần chú này chưa rõ chỗ dịch ra từ đâu? Lại, tại nơi hàm chữ thuyết trong Ðại Tạng, về cuốn “Mật chú viên nhân vãng sanh tập” có bài thần chú này tên là “Công đức vãng sanh tập” có bài thần chú này tên là “Công đức sơn Ðà La Ni” chỉ tiếng dịch có khác, chứ thật là đồng một thần chú.)

Trong cuốn Viên Nhân Vãng sinh tập có dẫn lời của Kinh Ðại Tập nói như vầy: “Nếu người tụng một biến thần chú này, công đức cũng bằng như lạy bốn vạn năm nghìn bốn trăm biến Ðại Phật Danh kinh; lại cũng bằng tụng 60 vạn 5 nghìn 4 trăm biến Ðại Tạng Kinh. Vì dẫu có tạo tội chứa đầy hơn mười cõi nước, phải đọa vào địa ngục lớn Vô Gián đi nữa, đến khi lâm chung cũng được quyết định vãng sinh về Cực lạc thế giới đặng đức Phật A Di Ðà, rồi sinh lên bậc thượng của thượng phẩm, nếu thành tâm tụng chú này.

Nam mô Phật đà da, Nam mô đạt ma da, Nam mô Tăng già da. Án, Tất đế hộ đô rô, Tất đô rô chỉ lỵ ba, Kiết lỵ bà, Tất đạt rị, Bố rô rị ta phạ ha.

Thần chú tên là “Công Đức Bửu Sơn” xin giải thích thế này: người hay chuyên việc là công, công có thật nghiệm là Ðức. Người mà chí tâm tụng chú đây, thì về công là đủ ba quán về Quả là rỡ ba Ðức. Tỷ như Ma Ni bửu châu: thể nó tròn sạch, đó là đức của pháp thân; nó sáng suốt trong ngoài, đó là đức của Bát nhã, dường núi sản sinh vật liệu đó là đức của giải thoát. Ngay nơi chú tức là tâm, vì đều là ba đức. Sơn: Núi thì nó hay kết tinh sinh ra các mỏ châu báu; còn tâm thì cũng hay bày ra nơi cảnh vật, núi pháp tính nó cũng phát sinh đủ cả công đức, nên chi, người thụ trì thần chú này với tài vật quý báu của tự tánh tùy ý nguyện cầu thụ dụng được cả.
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4418477
Số người trực tuyến: