8. Thần chú cam lộ thuỷ chân ngôn | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

8. Thần chú cam lộ thuỷ chân ngôn

Thần chú cam lộ thuỷ chân ngôn

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án, Tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, Ta bà ha.

Khi tụng chú đây, quán tưởng cúng nước biến thành pháp thuỷ cam lộ, rộng lớn như biển, cùng vật không ngăn, thấm đến nước đây, thưởng được thanh tịnh diệu lạc!

Đây là pháp thí cam lộ của đức Phật Diệu Sắc Thân Như lai.

Khi tụng chú này phải quán tưởng giữa cái vầng tròn tâm nguyệt thành một chữ “Tông”, giữa điểm sáng chảy ra tánh nước bát nhã cam lộ, khắp đầy pháp giới thấm nhuần tất cả chúng sinh nơi các nghiệp đạo, chóng lìa phiền não mà đặng thanh tịnh.

Kinh Thí Ngã quỷ nói: “Tụng chú bảy biến, hay khiến các món ẩm thực và nước đều biến thành màu sữa cam  lộ, hay mở rộng cuống họng của tất cả ngã quỷ, mà được cùng ăn với nhau một cách bình đẳng.

Hỏi: Vật ăn và nước đều khắp thế giới thì Phật và chúng sinh để thân đứng ngồi và ở chỗ nào?

Đáp: Kinh Lăng Nghiêm nói: “Cái tánh của vật sắc là chân không, cái tánh hư không là chân sắc”. Kinh ấy lại nói: “Tánh của nước là chân không, tánh của không chân thuỷ, thanh tịnh sẵn sàng, khắp giáp pháp giới tuỳ tâm chúng sanh, hẹp lượng chỗ biết theo nghiệp ấy dấy bày.”

Nay hành giả quán trí đều thanh tịnh khắp giáp, thì nước và đồ ăn cũng đâu chẳng khắp giáp. Số là, do vì tâm trống vắng thì sỡ hữu nước, vật thực đâu chẳng trống vắng, vì không tức là sắc, mà sắc tức là không, vậy hư không vật sắc chẳng hai, nên đặng sắc lẫn khắp, trần trần không ngăn, như thế với pháp vị nhiệm mầu khó nghĩ lường!
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4418439
Số người trực tuyến: