11. Tưởng chúng quy nghe danh Phật đặng lợi ích | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

11. Tưởng chúng quy nghe danh Phật đặng lợi ích

Tưởng chúng quy nghe danh Phật đặng lợi ích

Nam mô Đa Bảo Như Lai

Nghe đến danh của đức Phật Đa Bảo, thì có thể đắc trí huệ tài bửu của Pháp tánh, mà thụ dụng không hết, vì là của sẵn trong tự tánh.

Nam mô Bảo Thắng Như Lai

Nghe danh của đức Phật Bảo Thắng, hay dứt được lửa nghiệp phiền não sinh tử, liền đắc cái trí bửu pháp tánh bậc vô thượng.

Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai.

Nghe danh của đức Phật Diệu Sắc Thân, hay đặng cái thân tướng hảo đoan nghiêm bậc nhất giữa Tam giới, tức Kinh Pháp Hoa bảo: “Vi diệu tịnh pháp thân cụ túc tam thập nhị thật thế”.

Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai

Nghe được danh của đức Phật Quảng Bác Thân, thì năng tiêu được lửa nghiệp, cuống họng mở thông, mà đặng cái thân thanh hương vô ngại.

Nam mô Ly Bố Úy Như Lai

Nghe được danh đức của Phật Ly Bố Úy thì xa lìa các điều sợ sệt, thường đắc mọi sự khoái lạc thanh tịnh.

Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai

Nghe được danh đức của Phật Cam Lộ Vương, thì năng đắc mùi vị cam lộ rót vào thâm tâm hằng được khoái lạc luôn.

Nam mô A Di Đà Như Lai

Được nghe đến danh hiệu của A Di Đà Phật thì được đắc sinh sang thế giới cực lạc và Tịnh độ do liên hoa hoá sinh vào bậc Bất thối chuyển.

Khi tụng danh của bảy đức Như lai đây phải tưởng những tiếng tâm niệm Phật khắp nghe cả thế giới, tất cả chúng sinh đều quỳ gối chấp tay chí tâm lòng nghe tin chịu, một phen lọt vào lỗ tai, vẫn làm hạt giống Phật, liền có thể vĩnh viễn xa lìa các khổ sinh tử của ba ác đạo, đắc vãng sinh về nước cực lạc do trong hoa sen hoá sinh.

Kinh Niết Bàn nói: “Nghe được hai chữ “thường trụ” vẫn chẳng đọa địa ngục”. Huống chi được nghe cả Hồng danh vạn đức của Như Lai ư?

Kinh Hoa Nghiêm nói: “Rất đỗi như người nghe danh của Như Lai và nghe được cái pháp sở thuyết mà chẳng sinh tâm tin hiểu đó, cũng còn được tập thành hạt giống Phật, thì sẽ thành Phật. Nay mà nghe được danh của đức Phật đều được vô lượng công đức chẳng thể nghĩ bàn!
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4469918
Số người trực tuyến: