7. Dược Sư Quán đỉnh Chân ngôn | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

7. Dược Sư Quán đỉnh Chân ngôn

Dược Sư Quán đỉnh Chân ngôn

(Trích ở bản Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai bản nguyện công đức Kinh tại hàm chữ Duy)

Kinh Dược Sư chép rằng: đức Thích Ca Như lai bảo với Mạn Thù Thất Lợi để nhắc tích rằng: “Bấy giờ đức Thế Tôn kia vào định tam ma địa tên là “Dứt trừ tội khổ cho tất cả chúng sinh”. Phật đã nhập thiền định ấy rồi, tại nơi đỉnh nhục kế phóng ra hào quang sáng lớn, trong hào quang ấy diễn nói ra bài Ðại Ðà Li này:

Nam mô Bạt già phạt đế, bệ sát xã, Lũ rô thích lưu ly, Bát lật bà, Hắt ra xà dã, Đát tha yết đa da, A ra hát đế, Tam miệu tam bột đà da, Đát điệt tha. Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ. Bệ sát xã, tam một yết đế tóa ha.

Trong hào quang thuyết thần chú ấy rồi, thì khắp mặt trái đất đều vang động. Ðức Phật lại phóng hào quang nữa, khiến cho tất cả chúng sinh đều dứt hết các khổ.

Nếu ai có bệnh chi, chỉ chuyên nhất tâm đọc thần chú nầy 108 biến để chú nguyện vào ly nước sạch rồi uống, thì các bịnh đều dứt liền. Còn người nào chuyên tâm trì tụng trọn đời thì được không đau ốm, sống lâu, đến lúc mạng chung, được vãng sinh về thế giới Tịnh lưu ly bên Ðông phương.

Quán đỉnh: Có hai nghĩa

1/ Vì thần chú này do từ trên đỉnh đầu của Phật phóng hào quang, trong hào quang nói ra.

2/ Nếu người có thân khẩu ý thanh tịnh tương đương nhau, chuyên tâm trì tụng thần chú này liền được hào quang của Phật chiếu đến như rót nước ngay vào đỉnh môn của người nên gọi là quán đỉnh.
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4418461
Số người trực tuyến: