7. Thần chú biến thực chân ngôn | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

7. Thần chú biến thực chân ngôn

Thần chú biến thực chân ngôn

Nam mô tát phạ đác tha nga đa, phạ lồ chỉ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng.

Đọc chú đây nó biến hoá ra phám vị. Khi đọc chú quán tưởng các đồ ăn từ một biến hóa thành bảy, với bảy lại hóa ra thành bảy nữa, nhẫn đến hóa ra nhiều vô lượng, đầy lấp cõi hư không cùng vạn vật không ngần ngại, thọ hưởng pháp vị, thân tướng viên mãn.

Ngài A Nan Đà nhập định trong rừng, đêm khuya, có một quỷ tên là Diệm Khẩu hiện hình đến chỉ bảo cho phương pháp kéo dài tuổi sống thêm, nhân đó A Nan Đà liền cần cầu nơi Phật.

Phật dạy rằng: Ta tự nhớ lại thuở đời quá khứ, ta làm một người dòng Bà-la-môn, đối trước đức Quán Thế Âm Bồ Tát, truyền trao cho phương pháp Đà la ni của Phật Vô Lượng Uy Đức Tự Tại Quang Minh Như Lai; tụng Đà la ni đó, nó hay biến một món ăn mà hoá ra làm vô lượng món ăn lớn bằng núi Tu Di, lượng đồng cõi pháp giới, trọn không thể hết.

Thần chú đây nó cũng đồng nghĩa mà khác lời với chú biến thực trong Nghi Diệm Khẩu khoa. Khi tụng chú đây, tay tả bưng món ăn đưa lên, tay hữu ngón cái bấm với ngón vô danh, ngón út co lại, ngón thực và ngón giữa duỗi ngay ra để lên đồ đựng vật ăn, tưởng các vật ăn, mỗi hạt biến hoá ra thành bảy hột, bảy hột lại biến thành bảy hột nữa, mà làm thành đầy bảy hột, bảy lần bảy, lại biến hoá ra làm thành bốn mươi chín hột, như thế lần lựa biến hoá mãi nhiều hột thực đầy lấp cõi hư không, ngon ngọt thơm phức, thân vật không ngần ngại nhau.

Kinh Thí Ngã Quỹ nói: Tụng một bảy biến (tượng trưng bảy Thánh tài, hoặc có thể tụng ba lần bảy biến, hoặc bốn mươi chín biến, hoặc một trăm lẻ tám biến, càng nhiều càng hay), thì cả thảy ngã quỷ đều đặng đồ ăn số bảy lần hạt như hạt của nước Ma-gia-đà thường dùng, ăn rồi đều được siêu sinh lên các cõi trời, hoặc vãng sinh về Tịnh độ, năng khiến hành giả tiêu trừ nghiệp chướng mạng thêm sống lâu.
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4538325
Số người trực tuyến: