12. Nghi thức cúng Gia tiên (mùng 1, mùng 2 Tết) | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

12. Nghi thức cúng Gia tiên (mùng 1, mùng 2 Tết)

NGHI THỨC CÚNG GIA TIÊN

Nam mô Đại Thánh cứu bạt minh đồ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)

Từ bi quảng đại diệu khó lường

Cứu khổ đường mê Địa Tạng Vương

Tích trượng rung thời khai địa ngục

Thần châu chỗ chiếu hết đau thương

Bi quang cứu tế u minh giới

Pháp lực giương buồm Bát Nhã thuyền

Tiếp dẫn tinh thần cao đuốc tuệ

Đường đường khắp phóng ngọc hào quang.

Nam mô tiếp dẫn Đạo sư Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)

U minh giáo chủ Địa Tạng Đại Vương

Hoằng khai phương tiện, khắp rộng từ bi

Quá khứ phụng sự chư Phật

Nhân hưng vạn thiện

Hiện tại vì độ quần mê, hóa thân Bồ tát

Từ quang tỏa thấu đường nẻo cửu huyền

Tuệ nhật sáng soi thiết vi u ám

Dẫn chúng sinh vào cửa chính giác

Độ khổ thú lên đường Bồ đề

Hôm nay hiện tiền gia quyến chúng con nhân tấc lòng hiếu, sửa soạn cơm chay, cầu diệu lực chú thần cứu đường mê qua hiểm ải. Nguyện Bồ tát tiếp tịnh phách thân nhân, dẫn dẵn từng bước, từng bước quang minh. Nhờ đại hùng lực Phật từ bi, phá vỡ trùng trùng u ám. 

Thân vàng rực rỡ tuyệt trần ai

Khắp phóng hào quang chiếu cửu cai

Trệ phách u hồn mong tiếp dẫn

Đường mê nay hóa đóa sen khai.

Nam mô Dẫn Đạo Lộ Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát (3 lần)

Một người xướng:

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh

Nhất tâm triệu thỉnh

Mõ: Thức thần phân biệt nên có xoay vần

Hơi thở ra liền thành phân cách

Tính Phật như như bản lai thường trụ

Sinh tử luân hồi, Niết bàn giải thoát

Một người xướng:

Nay tại nước Việt Nam, tỉnh…., huyện…., xã……, số nhà…….., chúng con tên:…….thành tâm phụng vì chính tiến chư hương linh…..mất ngày……., Cửu huyền thất tổ, nội ngoại gia tiên cùng đàn tràng đẳng đẳng hải hội nhất thiết chư hương hồn.

Mõ: Nguyện nghe mõ chuông , y lời cung thỉnh, giáng phó đạo tràng, an tọa bài vị, thọ nhận cúng dàng (3 lần)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phạ rô chỉ đế. Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng (7 lần)

Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đá da, đát điệt tha. Án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha (7 lần)

Phổ cúng dàng chân ngôn: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng (7 lần)

OM AH HUNG (108 lần)

Cung thỉnh chư hương linh Cửu huyền thất tổ, nội ngoại gia tiên theo chúng con niệm Nam mô A Di Đà Phật và bốn Thánh hiệu để được vãng sinh về nơi An Lạc.

Một người xướng:

Quạ bay thỏ chạy chóng như thoi

Than hỡi đời ta được mấy hồi

Chỉ cõi Tây Phương an lạc cảnh

Quay đầu ta kíp niệm đi thôi

Mõ: Nam mô A Di Đà Phật (30 lần)

Dù cho nhà ngọc với kho vàng

Cảnh đến vô thường khó nỗi mang

Chỉ cõi Tây Phương nơi Lạc cảnh

Quán Âm Bồ Tát độ cho sang

Mõ: Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát (10 lần)

Sống trên bảy chục mấy ai đâu

Trăm tuổi xem như bóng ngựa câu

Chỉ cõi Tây Phương nơi lạc cảnh

Cầu xin Thế Chí độ sang mau

Mõ: Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát (10 lần)

Giơ tay cất bước tội ngang mày

Địa ngục cao sơn cửa rộng thay

Chỉ cõi Tây phương nơi Lạc cảnh

Cầu xin Địa Tạng độ qua ngay.

Mõ: Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát (10 lần)

Hàm đan giấc mộng có hay chi

Cuộc thế lân la mãi làm gì?

Chỉ cõi Tây phương nơi Lạc cảnh

Cầu xin Thanh Tịnh độ quay về

Mõ: Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát (10 lần)

Nguyện chư hương linh Cửu huyền thất tổ, nội ngoại gia tiên chóng sinh sang Tịnh Độ.

Ngôi Cửu liên là chỗ náu nương

Vô sinh sen nở ngát hương

Chư tôn Bồ tát bên đường tiếp nghinh

Chốn ao báu muôn sen đua nở

Phật Di Đà, Thế Chí, Quan Âm

Tiếp hồn về cảnh vui tâm

Phát lười thệ nguyện dự phần tiêu dao.

Hết thày pháp hữu vi

Như mộng, huyễn, bọt, ảnh

Như sương cũng như chớp,

Nên thường quán như vậy.

HỒI HƯỚNG

Cúng dường công đức thù thắng hạnh

Vô biên thắng phước con hồi hướng

Khắp nguyện trầm nịch bao chúng sinh

Sớm về cõi Phật quang vô lượng

Nguyện tiêu 3 chướng, trừ phiền não

Nguyện được trí tuệ chân minh liễu

Khắp nguyện tội chướng đều tiêu trừ

Đời đời thường hành Bồ tát đạo

Nguyện sinh Tây phương cõi Tịnh độ

Chín phẩm hoa sen làm cha mẹ

Hoa nở thấy Phật chứng vô sinh

Bất thoát Bồ tát đồng bạn lữ

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sinh

Đều trọn thành Phật đạo.

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5407385
Số người trực tuyến: