Tại sao lễ cúng Giao thừa lại quan trọng? | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tại sao lễ cúng Giao thừa lại quan trọng?

Xuân về, trăm hoa khoe sắc, cảnh vật, con người dường như cũng hòa vào sức xuân. Và thời khắc giao thừa là lúc chúng ta tiễn một năm cũ qua đi, đón chào một năm mới. Bởi vậy, giao thừa còn được gọi là giây phút “Tống cựu nghinh tân”. Những chướng ngại, phiền toái của năm cũ đã qua đi, chúng ta sẽ đón nhận sự mới mẻ, hạnh phúc và thành công của năm mới. Cho nên giao thừa là một trong những thời khắc quan trọng và đặc biệt nhất trong một năm.  Lễ cúng giao thừa thường được tiến hành vào giờ chính Tý, tức 12 giờ đêm 30 tháng Chạp.

Giao thừa là thời điểm tiễn biệt năm cũ đã qua với tất cả những vui - buồn, thành - bại. Tất cả mọi ngổn ngang, bề bộn lúc này đều được gác lại để chào đón một năm mới đến với nhiều hy vọng về một vận hội mới. Thời điểm Giao thừa vừa là thời khắc hân hoan, thiêng liêng, vừa là thời khắc “căng thẳng, áp lực” - phải làm sao để mọi sự chuẩn bị đều kịp hoàn tất trước khi chuông điểm, làm sao để mọi việc đều trôi qua một cách tốt đẹp, vẹn toàn…

Là một Phật tử, chúng ta nên hiểu năm mới cũng là dịp để tự nhắc nhở mình tỉnh giác hơn phải tinh tiến hơn trong con đường tu tập. Bởi một năm cũ đã qua và chúng ta đang tiến gần về sự vô thường hơn. Không chỉ giây phút giao thừa mà chúng ta cần trân trọng tất cả những thời khắc trong cuộc sống và biến thành những bước tiến mạnh mẽ trên hành trình tâm linh hướng tới sự giác ngộ giải thoát cho bản thân và tất cả hữu tình.

Sau khi thực hiện các nghi thức xông nhà, thỉnh Phật giáng lâm, bạn an vị các Ngài trên ban thờ và đối trước sự hiển diện của quý Ngài, bắt đầu nghi lễ bằng việc trì tụng Bát Đại Cát Tường rồi gia trì khẩu, nếu biết cúng Hoả tịnh thì bạn nên thực hiện khóa lễ này. Bởi vào thời điểm giao thừa mà đốt khí lên sẽ rất tốt. Hỏa tịnh là đốt các vị thuốc, các loại bánh tốt nên sẽ tạo ra những trường khí rất mạnh. Nếu không có điều kiện, bạn có thể thực hiện trọn vẹn nghi quỹ Lục Độ Mẫu Tara hoặc lời cầu nguyện lên 21 Độ Mẫu. Sau đó, nếu có gạo gia trì, bạn có thể đi rắc gạo quanh nhà.

Bạn cũng có thể cùng tất cả mọi người trong gia đình mỗi người một nén hương quỳ lên khấn nguyện, rồi đọc tụng theo nghi thức cúng đơn giản dưới đây:

NGHI THỨC CÚNG GIAO THỪA

NGUYỆN HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính

Gửi theo đám mây hương

Phảng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam bảo

Thề trọn đời giữ đạo

Theo tự tính làm lành

Cùng pháp giới chúng sinh

Cầu Phật từ gia hộ

Tâm Bồ đề kiên cố

Chí tu học vững bền

Xa bể khổ nguồn mê

Chóng quay về bờ giác

Hôm nay là ngày cát tường khánh hỷ, mồng một Tết đầu xuân năm….., đúng giờ giao thừa, gia quyến đệ tử chúng con, đứng trước Phật đài, chí thành đỉnh lễ, trì tụng kinh chú, xưng tán Từ tôn, kính mong mười phương Tam bảo, Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa Giáo chủ Di Lặc Tôn Phật, Cực Lạc Giáo chủ A Di Đà Phật, Đông phương Giáo chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát, Địa Tạng Vương Bồ tát, Chư tôn Bồ tát, Chư Hiền Thánh tăng, từ bi gia hộ: Đệ tử chúng con tên là ……., ngụ tại số nhà…….. Nguyện cầu thân tâm thanh thái, trí tuệ khai minh, nghiệp chướng tiêu trừ, thường được an lành, xa lìa khổ ách. Tâm Bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền. Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Phật pháp trường tồn, thế giới thanh bình, chúng sinh an lạc. Bốn sinh đều lợi, ba cõi cùng nhờ. Pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma ha tát (3 lần)

(Toàn thể đứng lên tán lễ)

ĐỈNH LỄ TAM BẢO

Đấng Pháp vương vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy khắp trời người

Cha lành chung bốn loài

Quy y trọn một niệm

Dứt sạch nghiệp ba kỳ

Xưng dương cùng tán thán

Ức kiếp không cùng tận

Phật, chúng sinh tính thường không tịch

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn

Lưới đế châu ví đạo tràng

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ

- Nam mô tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai mười phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh tăng thường trụ Tam bảo (1 lễ)

- Nam mô Ta bà giáo chủ điều ngự Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Đại hạnh Phổ Hiền Bồ tát, Đạo tràng hội thượng Phật Bồ tát, nhất thiết chư Hiền Thánh tăng (1 lễ)

- Nam mô An Lạc thế giới, Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát, Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ tát. (1 lễ)

- Nam mô Đông Phương Tịnh Lưu Ly thế giới, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nhật Quang Biến Chiếu Bồ tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát, Đông phương hải hội Dược Sư Phật Bồ tát, Thanh Tịnh đại hải nhất thiết Thánh chúng. (1 lễ)

Con nay khắp vì bốn ân ba cõi pháp giới chúng sinh tất nguyện đoạn trừ ba chướng quy mạng sám hối. (1 lễ)

Quỳ tụng:

CHÍ TÂM SÁM HỐI

Đệ tử chúng con từ vô thủy

Gây bao tội ác bởi lầm mê

Đắm trong sinh tử đã bao lần

Nay đến trước đài Vô Thượng Giác

Biển trần khổ lâu đời luân lạc

Với sinh linh vô số điêu tàn

Sống u hoài trong kiếp lầm than

Con lạc lõng không nhìn phương hướng

Đàn con dại từ lâu vất vưởng

Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng

Xin hướng về núp bóng từ quang

Lạy Phật tổ soi đường dẫn bước

Bao tội khổ trong đường ác trược

Vì tham, sân, si, mạn gây nên

Con hôm nay giữ trọn lời nguyền

Xin sám hối để lòng thanh thoát

Trí tuệ quang minh như Như nguyệt

Từ bi vô lượng cứu quần sinh

Ôi từ lâu, ba chốn ngục hình

Giam giữ mãi con nguyền ra khỏi

Theo gót Ngài vượt qua khổ ải

Thuyền từ bi vượt bể ái hà

Nhớ lời Ngài “Bờ Giác không xa”

Hành thập thiện cho đời tươi sáng

Bỏ việc ác để đời quang đãng

Đem phúc lành gieo rắc phàm nhân

Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng

Con nguyện được sống đời rộng rãi

Con niệm Phật để lòng nhớ mãi

Hình bóng người cứu khổ chúng sinh

Để theo Ngài trên bước đường lành

Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ

Chúng sinh khổ nguyện xin tế độ

Ngoài tham sân si mạn ngập trời

Phá si mê trí tuệ sáng ngời

Con nhớ đức Di Đà Lạc quốc

Hư không kia quyết có ngày thay

Lòng thệ nguyện hàng ngày vâng giữ

Đệ tử và tất cả chúng sinh

Đồng phát nguyện Phật đạo viên thành

* Sám hối phát nguyện rồi, chí tâm đỉnh lễ Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật biến pháp giới thường trụ Tam bảo (1 lễ)

(Cả nhà ngồi xuống đối trước Tam bảo khai chuông mõ trì tụng…..)

TÁN HƯƠNG

Lư trầm vừa đốt, Pháp giới thơm lừng

Xa đưa hải hội Phật đều mừng

Đâu đâu cũng thấy cát tường vân

Thành ý ân cần, chư Phật hiện toàn thân.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát Ma ha tát (3 lần)

Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn

Tu lị, Tu lị, ma ha tu lị, tu tu lị, Sa Bà ha (3 lần)

Tịnh thân nghiệp chân ngôn

Tu đa lị, tu đa lị, tu ma lị, Sa Bà ha (3 lần)

Tịnh tam nghiệp chân ngôn

Ám, sa phạ bà phạ, truật đà sa phạ, đạt ma sa phạ, bà phạ truật độ hám (3 lần)

An thổ địa chân ngôn

Nam mô tam mãn đá, một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vĩ Sa Bà ha

Phổ cúng dàng chân ngôn: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng (7 lần)

KHAI KINH KỆ

Pháp Phật cao siêu rất nhiệm màu

Ngàn muôn ức kiếp dễ hay đâu

Con nay nghe thấy xin vâng giữ

Chân nghĩa Như Lai hiểu thật sâu

Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ tát Ma ha tát (3 lần)

TRÌ CHÚ ĐẠI BI

Nam mô Đại Bi Hội thượng Phật Bồ tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắt ra đát na đá ra dạ gia. Nam mô a rị gia bà rô yết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà gia. Ma ha tát đỏa bà gia. Ma ha ca rô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị gia bà rô kiết đế thất phật ra lăng bà đà. Nam mô na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn đá sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng. Tát bà tát đá na ma bà tát đa. Na ma bà già. Ma phạt đặc đậu, đát diệt tha. Án a bà rô hê, rô ca đế, ca ra đế, di hê rị. Ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà, tát bà. Ma ra, ma ra. Ma hê, ma hê rị đà dựng. Cu rô, cu rô, yết mông. Độ rô độ rô phạt xà gia đế. Ma ha phạt xà gia đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất phật ra da. Giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra. Mục đế lệ. Y hê di hê. Thất na thất na. A ra sâm phật ra xá rị. Phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô rô hô rô, ma ra. Hô rô hô rô hê rị. Ta ra ta ra. Tất rị tất rị. Tô rô tô rô. Bồ đề dạ, bồ đề dạ. Bồ đà dạ, bồ đà dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì. Địa rị sắt ni na, bà dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ, thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết a ra tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn già ra dạ, ta bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắt ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà rô kiết đế, thước bàn ra dạ. Ta bà ha.

- Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha (3 lần)

Xướng tụng:

Giao thừa nguyên đán lễ thiêng liêng

Cung thỉnh mười phương Phật Thánh Hiền

Duyên giác, Thanh văn cùng liệt Tổ

Thiện thần Hộ pháp với Long thiên

Thiêu thân liệt Thánh tử vì đạo

Dũ ánh uy quang giáng tọa tiền

Lễ nhạc hương hoa xin hiến cúng

Nguyện cầu giáng phước lễ Minh niên.

 

 

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5631030
Số người trực tuyến: