5. Nghi thức cúng Phật | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

5. Nghi thức cúng Phật

NGHI THỨC CÚNG PHẬT

Lò trầm vừa đốt, Chiên đàn ngát thơm

Khói hương mây tỏa, Bảo liên hoa động

Chư Phật, Bồ tát, Cùng A la hán

Từ núi Thiên Thai, Giáng hạ thọ lãnh

Nhân gian cúng dường.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát Ma ha tát (3 lần)

TÁN PHẬT

Trên trời dưới đất ai bằng Phật

Mười phương thế giới ai sánh tày

Ta thấy tận cùng khắp thế gian

Hết thảy không ai như Đức Phật.

CÚNG DƯỜNG

Nam mô thường trụ 10 phương Phật

Nam mô thường trụ 10 phương pháp

Nam mô thường trụ 10 phương Tăng.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật.

Nam mô 10 phương 3 đời hết thảy chư Phật.

Nam mô đương lai hạ sinh Di Lặc tôn Phật.

Nam mô Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát.

Nam mô Đại hạnh Phổ Hiền Bồ tát

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát

Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát

Nam mô Hộ Pháp chư tôn Bồ tát

Nam mô Già lam Thánh chúng Bồ tát

Nam mô Lịch đại Tổ sư Bồ tát

Nam mô Đạo Tràng hội thượng Phật Bồ tát.

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phạ rô chỉ đế. Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng (7 lần)

Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đá da, đát điệt tha. Án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha (7 lần)

Phổ cúng dàng chân ngôn: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng (7 lần)

OM AH HUNG (108 lần)

Món ăn sắc hương vị

Trên cúng mười phương Phật

Kế phụng các Hiền Thánh

Dưới tới sáu đạo phẩm

Đẳng thí không sai biệt

Tùy nguyện đều no đủ

Khiến người bá thí

Được vô lượng ba la mật

Ba đức sáu vị

Cúng Phật cùng Tăng

Pháp giới hữu tình

Khắp đồng cúng dường

Ám nga nga nẵng tam ba phạ phiệt nhật ra hồng (7 biến)

Con nay phụng hiến cam lồ vị

Mỗi mỗi đều như núi Tu Di

Sắc hương mỹ vị biến hư không

Duy nguyện từ bi thương tiếp thọ.

Nam mô Phổ Cúng dường Bồ tát Ma ha tát (3 lần)

Bốn loài chín cõi

Đồng lên cửa huyền Hoa Tạng

Tám nạn ba đường

Chứng vào bể tính Tỳ Lô

Cúng Phật xong rồi

Xin nguyện chúng sinh

Tất cả công việc

Thành biện đúng pháp.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5631312
Số người trực tuyến: