15. Phóng sinh đầu năm với mong nguyện bình an, sức khỏe và may mắn | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

15. Phóng sinh đầu năm với mong nguyện bình an, sức khỏe và may mắn

Tinh thần phóng sinh của đạo Phật là tinh thần hiếu sinh, tình thương của con người khi thấy các loại chúng sinh bị bắt, có nguy cơ bị giết hại liền phát lòng từ bi tìm cách cứu chuộc, phóng thích sự tự do và mạng sống của con vật đó được bảo toàn. Người phóng sinh vì thế cũng tích lũy được nhiều công đức về sức khỏe, tuổi thọ, giảm bớt đại nạn, bản thân có thể trở nên tốt đẹp hơn và quan trọng là tâm an. Vì vậy, vào những ngày đầu năm mới, các gia đình thường phóng sinh tại đền chùa hoặc tại nhà với mong nguyện cầu bình an, may mắn, mọi chuyện thuận lợi trong cả năm. Thiện hạnh phóng sinh đã trở thành nét đẹp trong văn hóa Việt Nam nói chung và của Phật giáo nói riêng.

 
NGHI THỨC PHÓNG SINH

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ma ha tát (3 lần)

THIÊN THỦ THIÊN NHÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ RA NI

Nam mô hắc ra đát na đá da dạ da. Nam mô a rị da bà lô kiết đế, thước bát da da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca rô ni ca da, án tát bàn da phạt duệ, số đát na đát tỏa, nam mô tất kiết lật đóa y mông, a rị da bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà.

Nam mô na da cẩn trì hê dị ma ha bàn đa sa mế, tát bà đa tha đậu du bằng a thệ dựng, tát bà tát đa na ma bà dà ma phạt đạt đậu đát điệt tha. Án a bà rô hê, rô ca đế, ca da đế. Di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng. Cu rô cu rô yết mông, độ rô độ rô, phạt xà da đế. Ma ha phạt xà da đế, đà da đà da địa rị ni, thất phật ra da, dá da dá ra. Mạ mạ phạt ma da mục đế lệ, Y hê di hê thất na thất na, a ra sâm phật ra xá lợi phạt sa phạt sâm, Phật da xá da hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra tất rị tất rị, tô rô tô rô Bồ đề dạ Bồ đề dạ, Bồ đà dạ Bồ đà dạ, di đế dị dạ, na da cẩn trì, địa dị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dụ nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na da cẩn trì ta bà ha. Ma ra na da ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ ta ba ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta ba ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na da cẩn trì bàn dà ra dạ ta bà ha. Ma bà rị thắng kiết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na đá da dạ da. Nam mô a rị da bà lô kiết đế, thước bát da dạ ta bà ha. Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

SÁI TỊNH

Dương chi tịnh thủy

Biến sái tam thiên

Tính không bát đức lợi nhân thiên

Pháp giới quảng tăng diên, diệt tội tiêu khiên

Hỏa diệm hóa hồng liên

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ tát ma ha tát (3 lần)

 

VĂN PHÓNG SINH

Chúng sinh đây có bấy nhiêu

Lắng tai nghe lấy những điều dạy răn

Các ngươi trước lòng trần tục lắm

Nên đời này chìm đắm sông mê

Tối tăm chẳng biết tu trì

Gây bao tội ác lại về mình mang

Sống đọa đày chết thường đau khổ

Lông vảy sừng có đỡ được đâu

Dù là bay trước lặn sau,

Lưới vây tên bắn móc câu thả mồi

Tát cạn bắt cùng hơi hun độc,

Lúc đó dù kêu khóc ai thương

Nằm trên chốc thớt là thường

Hồn còn phảng phất nấu rang xong rồi

Muôn phần chết nay ngươi cầm chắc

May sao nhờ các bậc thượng nhân

Cứu cho ngươi được thoát thân

Đến đây lại được nhờ ân pháp màu

Vậy ngươi kíp hồi đầu quy Phật

Xong dốc lòng quy Pháp quy Tăng

 

Hỡi hỡi chúng sinh quy y Phật

Hỡi hỡi chúng sinh quy y Pháp

Hỡi hỡi chúng sinh quy Tăng (3 lần)

 

Chúng sinh quy y Phật không đọa địa ngục

Chúng sinh quy y Pháp không đọa ngã quỷ

Chúng sinh quy y Tăng không đọa bàng sinh (3 lần)

Chúng sinh quy y Phật rồi

Chúng sinh quy y Pháp rồi

Chúng sinh quy y Tăng rồi (3 lần)

 

Quy rồi tội chướng sạch không

Trí khôn sáng tỏ tưng bừng khắp nơi

Phát tâm tu sau rồi được hưởng

Về Tây Phương sung sướng đời đời

Lên tòa sen báu thảnh thơi

Không hề lui chuyển yên vui tháng ngày

Xin đại chúng ra tay cứu khổ

Phát tâm cầu Phật độ chúng sinh

Cùng nhau dốc một lòng thành

Cầu cho mau được thoát vòng trầm luân.

 

KINH TÂM YẾU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Bồ Tát Quán Tự Tại thực hành sâu xa Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa Ngài soi thấy năm uẩn đều không độ hết thảy khổ ách.

Này Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc, thọ, tưởng hành, thức cũng đều như thế.

Xá Lợi Tử! Tướng không của mọi Pháp không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt, cho nên trong chân không không có sắc, không có thọ, tưởng hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý . Không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới cho nên không có ý thức giới. Không có vô minh, cũng không có hết vô minh. Cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc bởi vì vô sở đắc. Bồ Tát y Bát Nhã Ba La Mật Đa nên tâm không quản ngại, vì không quản ngại nên không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo đạt tới cứu cánh Niết bàn. Ba đời chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa nên được đạo quả Vô Thượng Chính Đẳng, Chính Giác. Cho nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, vô đẳng đẳng chú trừ được hết thảy khổ chân thực không hư.

Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa: “Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề sa bà ha” (3 lần)

VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ 

Nam mô a di đa bà già, đa tha dà đa dạ, đa diệt dạ tha. Adi dị đô bà tỳ a di rị đa tất tam bà tỳ, a di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đá, dà di nị dà dà na chỉ đa ca lệ sa bà ha (3 lần).

TÁN PHẬT 

Phật A Di Đà thân kim sắc

Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm

Năm tu di uyển chuyển bạch hào

Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc

Trong hào quang hoá vô số Phật

Vô số Bồ Tát hiện ở trong

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh

Chín phẩm sen vàng lên giải thoát

Quy mạng lễ A Di Đà Phật

Ở phương Tây thế giới an lành

Con nay xin phát nguyện vãng sinh

Cúi xin đức Từ bi tiếp độ

Nam mô Tây Phương An Lạc Thế Giới đại từ, đại bi tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật (3 lần)

 

Nam mô A Di Đà Phật (1 tràng)

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát (10 lần)

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát (10 lần)

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (10 lần)

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (10 lần)

 

HỒI HƯỚNG

Phóng sinh công đức thù thắng hạnh

Vô biên thắng phúc con hồi hướng

Khắp nguyện trầm nịch bao chúng sinh

Sớm về cõi Phật quang vô lượng

Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não

Nguyện được trí tuệ chân minh liễu

Khắp nguyện tội chướng đều tiêu trừ

Đời đời thường hành Bồ Tát đạo

Nguyện sinh Tây Phương cõi Tịnh độ

Chín phẩm hoa sen làm cha mẹ

Hoa nở thấy Phật chứng vô sinh

Bất thoái Bồ Tát đồng bạn lữ

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sinh

Đều trọn thành Phật đạọ.

 

PHỤC NGUYỆN

Tam Bảo chứng minh oai thần hộ niệm, Bồ tát, Thanh văn, Phạm vương, Đế Thích, bốn Thiên vương, chúng Thiên long, tám bộ Hộ pháp thần vương tất cả Thiện thần xin rủ lòng từ bi gia hộ.

Hiền tiền đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng Quốc gia hưng thịnh, Phật pháp trường tồn, nhân dân an lạc, gia đình phật tử chúng con bốn mùa không chút tai ương, quanh năm thêm lành cát khánh. Kế nguyện cầu siêu chư hương linh cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ nhiều đời, bà con nhiều kiếp, các hương linh anh hùng chiến sĩ vì nước hy sinh, đồng bào tử nạn, khắp duyên trăm họ, nam nữ, mười hai loại cô hồn. Nương công đức này tới trước Tam Bảo dự lễ nghe kinh, mau xả đường mê siêu sinh Tịnh độ. Phục nguyện âm siêu, dương thái, Pháp giới chúng sinh tình cùng vô tình đều trọn thành Phật đạo.

TAM QUY

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ đề.

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển.

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lãnh đại chúng, hết thảy không ngại.

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sinh

Đều trọn thành Phật đạo.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5631332
Số người trực tuyến: