Các Pháp tu Phật Bản tôn có năng lực chữa lành | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Các Pháp tu Phật Bản tôn có năng lực chữa lành

Giới thiệu các Pháp tu Phật Bản tôn có năng lực chữa lành 
(6. Thực hành chữa lành trong khi đại dịch)
 

Tam thừa Phật giáo

Mục đích Đức Phật ứng hiện thế gian vì một Đại nhân duyên: “Khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến”. Bởi vậy, Ngài đã tuyên thuyết tám vạn bốn ngàn pháp môn với mục đích giải thoát chúng sinh khỏi biển khổ luân hồi sinh tử. Các pháp môn này đều không nằm ngoài Kinh thừa (Tiểu thừa, Đại thừa) và Mật thừa (hay Kim Cương thừa). Các thừa hay giáo pháp của Đức Phật đều nói về con đường chứng đạt giác ngộ, tuy là các phương tiện khác nhau để phù hợp với các căn cơ của chúng sinh, nhưng cùng mục đích duy nhất là giải thoát và giác ngộ. Tam thừa được ví như ba vòng tròn đồng tâm và Kim Cương thừa là vòng phía ngoài cùng, nghĩa là các phương pháp thực hành trong Kim Cương thừa bao gồm Tiểu thừa, Đại thừa. Tiểu thừa là bước đầu tiên để thực hành xả ly thoát khỏi khổ đau. Đại thừa là con đường thực hành Bồ tát đạo. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong hình thức Báo thân đã thuyết giảng Kim Cương thừa hay Chân ngôn thừa bí mật, con đường tu tập cao nhất. Khi đã có đầy đủ nền tảng của Tiểu thừa và Đại thừa, chúng ta có đủ tiêu chuẩn tiến bước trên con đường Kim Cương thừa, con đường chứng ngộ Trí tuệ Kim cương, tức thân thành Phật ngay trong một đời.  

Tầm quan trọng của Kim cương Thượng sư

Như vậy, Kinh thừa và Mật thừa đều có chung nền tảng giáo lý, tuy nhiên Mật thừa có khác biệt so với Kinh thừa ở sự truyền thừa không gián đoạn và phương pháp thực hành. Con đường tu tập Kim Cương thừa được thực hiện qua cầu nối thiêng liêng tâm chí thành của hành giả với bậc Kim cương Thượng sư. Trong thực hành của thừa này, Thượng sư có vai trò quyết định đối với sự tu tập và thành tựu. Ngài là hiện thân của tất cả chư Phật. Chúng ta quy y Ngài chính là quy y Tam Bảo:  thân Thượng sư là Tăng, khẩu Thượng sư là Pháp, và tâm Thượng sư là Phật. Tương tự như vậy, Thượng sư cũng là Tam thân Phật: Thân Thượng sư là Hóa thân, khẩu Thượng sư là Báo thân, và tâm Thượng sư là Pháp thân. Thượng sư cũng đồng thời là Tam Căn Bản: thân Thượng sư là Thượng sư, tâm Thượng sư là Phật Bản tôn, và các phẩm chất và công hạnh của Thượng sư là các Dakini và Hộ pháp. Tóm lại, để thực hành đúng pháp và đạt được thành tựu, hành giả cần tìm cầu quy y bậc Thượng sư giác ngộ thuộc một Truyền thừa không gián đoạn, thụ nhận từ Ngài giáo pháp khẩu truyền, quán đỉnh với từng pháp tu Phật Bản tôn, phát nguyện trì giữ giới Tam muội da và thực hành từng phần của Nghi quỹ tu trì Phật Bản tôn theo đúng hướng đạo của bậc Thượng sư. Chúng ta cần đón nhận từ Ngài các quán đỉnh hay gia trì làm xuất hiện tình yêu thương, lòng từ bi, trí tuệ và năng lực trưởng dưỡng tất cả những phẩm hạnh siêu việt. 

Các pháp tu giản lược

Thông thường, các nội dung thực hành Nghi quỹ tu trì Phật Bản Tôn Kim Cương thừa ở mức độ đầy đủ đòi hỏi hành giả cần có sự hướng dẫn rất chi tiết từ Bậc Thượng sư và công phu hành trì cả về thời gian cũng như các tác pháp cần thiết. Tuy nhiên, trong truyền thống Drukpa cũng có những phương pháp thực hành giản lược cho những ai mới tiếp cận Kim Cương thừa lại quá bận rộn không có nhiều thời gian dành cho hành trì Nghi quỹ một cách đầy đủ. Những người này có thể chỉ cần thực hành quy y, phát Bồ đề tâm trước bậc Thượng sư, rồi cầu nguyện, thiền định, trì tụng Chân ngôn một vị Phật Bản tôn, chẳng hạn như Đức Kim Cương Bảo Giáp, Đức Lục Độ Phật Mẫu Tara hay Đức Liên Hoa Sinh. Nếu thực hành các pháp tu giản lược này một cách đúng pháp, với sự cho phép từ Bậc Thượng sư, với động cơ thanh tịnh, hành đàn thanh tịnh và hồi hướng thanh tịnh, thì hành giả cũng có thể đạt được lợi ích, chuyển hóa vô số nghiệp chướng, ác báo, phiền não khổ đau, tâm thức được khai mở với tình yêu thương, minh triết tuệ giác, những trải nghiệm tâm linh an lạc, đồng thời tích lũy vô lượng công đức.
Đức Gyalwang Drukpa sẽ chủ trì đại lễ cầu an tại Đại Bảo Tháp Tây ...

 

(Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa)

Với lòng từ bi vô hạn đối với chúng sinh đang đối diện với thảm họa dịch bệnh Covid 19, bậc hóa thân Quan Âm Đại từ bi, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đã cho phép giới thiệu các pháp tu giản lược này đến với các đệ tử, Phật tử và cả người dân Việt Nam, bất cứ những ai có niềm tin hay sự kết nối tâm linh với Ngài. Trên thực tế, niềm tin hay sự kết nối tâm linh này rất cần thiết vì thực hành Kim Cương thừa đặc biệt nhấn mạnh đến tâm chí thành, muốn đạt được thành tựu tâm linh thì không thể thiếu tâm chí thành. Khi có lòng chí thành hướng đến Thượng sư, chúng ta trải nghiệm tính không mà không bị vọng tưởng nhị nguyên chi phối, do đó có thể trực tiếp kết nối với tự tính tâm mình, tức là trí tuệ giác ngộ. Thực hành các nghi quỹ giản lược này như thế sẽ giúp chúng ta kết nối trực tiếp với một bậc Thầy giác ngộ đầy đủ phẩm hạnh đang trụ thế. Ngài là phương tiện duy nhất giúp chúng ta thực hành và nhận ra tự tính tâm. Với việc Đức Pháp Vương cho phép mọi người được thực hành các Pháp tu giản lược, bạn đã có đủ điều kiện và sự gia trì để có thể tận dụng điều kiện tu tập quý giá này! Chúng ta cần lưu ý việc quán tự tưởng tự thân là Phật Bản tôn chỉ được thực hiện với các hành giả đã thọ nhận quán đỉnh Phật Bản tôn từ Đức Pháp Vương. Nếu chưa có đủ phúc đức thắng duyên này, bạn vẫn có thể thực hành nhưng không được quán tự thân là Phật Bản tôn mà chỉ quán tưởng mình trong sắc thân hành giả thanh tịnh, trước mặt mình là Bản tôn thiền định bất khả phân với bậc Kim Cương Thượng sư! 

Những vị Phật đặc biệt có năng lực bảo hộ chống dịch bệnh

Tập hợp các nghi quỹ giản lược này chứa đựng các giáo pháp và nội dung thực hành kết nối với Bảo tạng Kim Cương Thừa thanh tịnh, có năng lực truyền trao những gia trì cam lộ tràn đầy cảm hứng tiếp thêm sinh lực cho tâm chúng ta, đồng thời tạo ra tâm chí thành và hỷ lạc sâu sắc để tiêu trừ chướng ngại, viên mãn tâm nguyện và thành tựu giác ngộ. Các Phật Bản tôn được giới thiệu tại đây bao gồm cả những vị Phật đặc biệt có năng lực bảo hộ chống dịch bệnh như đức Kim Cương Bảo Giáp Dorje Gothrab hay Đức Quan Âm Diệp Y Phật Mẫu, và cả các chư Phật Bản tôn khác với những bản thệ độ ách tai, vượt chướng ngại, cứu khổ cứu nạn và chữa lành thân tâm như Đức Quan Âm, Đức Dược Sư hay Đức Lục Độ Mẫu Tara. Với mỗi người, chúng ta cũng có thể tìm lấy vị Phật Bản tôn hộ mệnh tương ứng với từng con giáp (năm sinh) của mình. Sức mạnh uy đức và lòng từ bi của Phật Bản tôn Hộ mệnh theo từng con giáp sẽ giúp chúng sinh theo tuổi tương ứng được gia trì tiêu trừ bệnh tật chướng ngại, an vui tự tại, thọ mạng dài lâu, đủ năng lực thực hành cho đến khi đạt được giác ngộ, viên mãn các tâm nguyện thế gian và xuất thế gian.

Vì đang sống trong thời Mạt pháp, lại trong hoàn cảnh nhân loại đang đối diện với một đại dịch vô cùng nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng, hạnh phúc và bình an, chúng ta cần nghiêm cẩn tu học mọi nội dung dự định thực hành. Chúng ta cần kết nối các nghi quỹ giản lược linh thiêng này, những lời vàng của Bậc Thầy giác ngộ, với tri thức, trải nghiệm của bản thân, để tiêu trừ chướng ngại bên trong là mọi hiểu biết sai lệch, nghi ngờ và phiền não, tiêu trừ chướng ngại bên ngoài là những bệnh tật, tai nạn, đoản thọ và cuối cùng viên mãn tâm nguyện, tràn ngập hỷ lạc vô úy tự tại. 

Với lòng thành kính tri ân sâu sắc nhất đến Bậc Căn Bản Kim Cương Thượng Sư, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, chúng tôi hoan hỷ giới thiệu những pháp thực hành giản lược này tới tất cả những ai có phúc duyên may mắn, để tất cả chúng ta thành tựu tâm nguyện thế gian và xuất thế gian. Để cùng nhau, chúng ta tích lũy công đức, trưởng dưỡng Tâm Vô Úy, hạnh Từ bi, chung tay đẩy lùi dịch bệnh! 

Nguyện hồi hướng mọi công đức tích lũy cho dịch bệnh nhanh chóng tiêu tan, người dân khắp nơi đều bình an dưới thần lực gia trì không thể nghĩ bàn của chư Phật và chư Thượng sư giác ngộ! 

Tây Thiên, Xuân Canh Tý, Phật lịch 2654

Vô Úy cẩn bút

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5930197
Số người trực tuyến: