Khóa Thứ 6 & 7: Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Khóa Thứ 6 & 7: Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm

Mục lục chi tiết

Bài thứ nhất

A. PHẦN DUYÊN KHỞI

B. PHẦN CHÁNH ĐỀ

I. Nguyên nhân Phật nói kinh

II. A Nan cầu Phật dạy phương pháp tu hành, lần thứ nhất

III. Phần lược giải:

1. Định danh và giải nghĩa tên kinh

2. Nội dung kinh Lăng Nghiêm

Bài thứ hai

BẢY ĐOẠN PHẬT HỎI VỀ TÂM

I. A Nan chấp tâm ở trong thân

II. A Nan chấp tâm ở ngoài thân

III. A Nan chấp tâm ẩn trong con mắt

IV. A Nan chấp lại tâm ở trong thân

V. A Nan chấp tâm tùy chỗ hòa hợp mà có

VI. A Nan chấp tâm ở chính giữa

VII. A Nan chấp "không trước" làm tâm

Bài thứ ba

I. A Nan cầu Phật dạy phương pháp tu hành, lần thứ hai

II. Phật gạn hỏi lại tâm lần thứ hai

III. A Nan chấp cái "Suy nghĩ phân biệt" làm tâm

IV. A Nan cầu Phật chỉ dạy phương pháp tu hành, lần thứ ba

V. Phật chỉ tâm lần thứ nhất

VI. Phật chỉ cái thấy làm tâm, không phải con mắt

VII. Phật chỉ tâm lần thứ hai

VII. A Nan cầu Phật chỉ dạy ở nơi thân này cái nào "chân" và cái nào "vọng"

I. Vua Ba Tư nặc đứng dậy hỏi Phật

X. Phật chỉ tâm lần thứ ba

XI. Phật chỉ "cái thấy" không sinh diệt

Bài thứ tư

I. A Nan cầu Phật chỉ cái "điên đảo"

II. Phật dẫn tỷ dụ để chỉ rõ cái "điên đảo"

III. Phật chỉ ngay cái"điên đảo"

IV. Phật dạy: vì mê nên có thế giới và chúng sinh

V. A Nan đã hiểu được chân tâm song chưa dám nhận

VI. Phật chỉ tâm lần thứ tư

VII. A Nan còn nghi hỏi Phật.

VIII. Phật chỉ tâm lần thứ năm

IX. Phật dạy thêm, cái thấy là tâm chớ không phải vật

X. A Nan nghi cái thấy có lớn, nhỏ, đứt, nối

XI. Phật dạy: Trần cảnh có lớn nhỏ, cái thấy không có lớn nhỏ

Bài thứ năm

I. A Nan nghi: nếu "cái thấy" là mình, thì tâm này là ai?

II. Cái thấy rời tất cả cái tướng

III. Cái thấy tức tất cả các pháp

IV. Phật trấn tĩnh đại chúng

V. Ngài Văn Thù đứng lên thưa hỏi

VI. Phật dạy: Cái thấy không có "thị" và "phi thị"

VII. A Nan nghi: Chân tâm đồng với thuyết tự nhiên ngoại đạo

VIII. Phật bác cái chấp "tâm tự nhiên mà có"

IX. A Nan nghi: Tâm do nhân duyên sinh

X. Phật bác cái chấp: "nhân duyên sinh"

XI. Phật dạy: Chân tâm không thể dùng tâm suy nghĩ hay lời nói luận bàn được

XII. A Nan trở lại nghĩ "nhân duyên sinh"

XIII. Phật gạn lại hỏi "cái thấy" để chỉ rõ chân tâm

XIV. Phật chỉ cái "thấy" không phải vọng, song chưa phải là chân tâm

XV. Phật chỉ tâm lần thứ sáu

Bài thứ sáu

I. A Nan không hiểu hỏi Phật

II. Phật chỉ hai món vọng thấy

III. Dụ về nghệp chung của cá nhân

IV. Dụ về nghiệp chung của đồng loại

V. Lấy nghiệp riêng để chỉ rõ nghiệp chung

VI. Phật chỉ các pháp đều về chân tâm

VIII. A Nan ngi cái nghĩa bốn đại hòa hiệp sinh

IX. Phật quở A Nan học nhiều mà không hiểu

X. Phật nói cái tính của bốn đại phi hòa-hiệp

XI. Đất từ chân tâm biến hiện

XII. Lửa từ chân tâm biến hiện

XIII. Nước từ chân tâm biến hiện

XIV. Gió từ chân tâm biến hiện

Bài thứ bảy

I. Hư không từ chân tâm biến thiện

II. Các giác quan từ chân tâm biến thiện

III. Thức (phân biệt) từ chân tâm biến thiện

VI. A Nan ngộ được chân tâm, đứng dậy phát nguyện rộng lớn.

 


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6018475
Số người trực tuyến: