Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi trí lớn | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi trí lớn

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi trí lớn

Lời ghi: “Trí lớn” là khác với trí phàm phu và ngoại đạo vậy. Nghĩa là tất cả chư Phật đều nương Văn Thù mà phát tâm. Lại ông Thiện Tài mới thấy liền phát tâm lớn, nên ngài Từ Thị nói ông Thiện Tài rằng: “Ông trước đặng thấy các vị Thiện tri thức, nghe hạnh Bồ Tát, vào môn giải thoát, đều là sức Văn Thù vậy.

Kinh Vi Mật nói: “Tiếng Phạn gọi Mạn Thù Thất Lợi, dịch là Diệu Kiết Tường, là thuộc về Tin vậy”.

Kinh Lăng Nghiêm nói: “Ấy là quá khứ không lường A tăng kỳ, có Phật hiệu là Phật Long Chủng Thượng Tôn Vương”. Kinh Ưng Quả nói: “Là Phật Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích ở thế giới Thường Hỷ Bắc phương hiện nay”. Lời sớ Kinh Thượng Sinh, Ngài Từ Ân dẫn kinh khác nói: “Văn Thù sau này thành Phật hiệu Phổ Hiện”.

Kinh Phật Địa nói: “Diệu Kiết Tường là tất cả thế gian thân cận cúng dường khen ngợi”.

Lại Ngài Chân Đế nói: “Đối với oán thân đều bình đẳng lợi ích, không làm tổn não, lại khi sinh có mười điềm tốt vậy”.

Chánh tiếng là: “Văn Thù Sư Lợi” dịch là Diệu Đức, là thuộc về Trí vậy. Kinh nói: “Mẹ của chư Phật, thầy của Thích Ca, trí lớn riêng tôn, thường làm đầu tất cả Bồ Tát”. Đại Kinh nói: “Tỏ rõ thấy Phật ính, như ông Diệu Đức thảy”, tiếng Phạn gọi “Bồ đề tát đỏa” dịch là Giác hữu tình, đồng chỗ chứng của Phật, gọi là giác, vô minh chưa hết, gọi là hữu tình, nghĩa là hay phát khởi “trí lớn bi lớn giác ngộ tính Phật sẵn có. Duy “trí”, mà trên cầu quả Phật, duy “bi” nên dưới độ chúng sinh. Có cả bi trí mới lợi sinh được, nếu không có “trí” thì Phật đạo khó nên, nếu không “bi” thì chúng sinh khó độ, trí bi vận đủ, nên gọi Bồ Tát, đây là tiếng gọi chung hai lợi vậy.

Ngài Văn Thù đủ trí căn bản, vì tin hiểu là cội gốc thành Phật, nên kinh (Phạm Võng) nói: “Chúng Bồ Tát như bụi, do đó thành chính giác”.

Đã tin hiểu là cội gốc thành Phật, nên sau khi dùng bữa rồi phải tinh tấn tu trì, để mong phát sinh định huệ vậy.

(Trích "Tỳ Ni Hương Nhũ"
Dịch giả: HT. Thích Thiện Chơn
Nguồn: NXB Tôn giáo 2010)

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6024438
Số người trực tuyến: