Bác Lăng: Thôi Ngạn Vũ | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Bác Lăng: Thôi Ngạn Vũ

Bác Lăng: Thôi Ngạn Vũ

Thời Tùy, Thôn Ngạn Vũ ở Bác Lăng trong niên hiệu Khai Hoằng được làm chức Thứ sử Ngụy Châu, nhân đem bộ hạ đến một ấp nọ, bỗng ngạc nhiên mừng rỡ bảo với những kẻ tùy tùng rằng: “Ngày xưa ta đã từng làm vợ người ở trong ấp này, nay còn biết nhà”. Nói đoạn cưỡi ngựa đến một ngõ hẻm quanh co, đi đến một nhà, sai người gõ cửa. Cụ chủ nhà tuổi đã già chạy ra bái yết. Ngạn Vũ vào nhà, lên nhà trên, trước nhìn lên trên vách đông cách mặt đất chừng sáu, bảy thước có một chỗ gồ cao lên bèn bảo chủ nhà: “Kinh Pháp Hoa mà tôi đọc ngày trước cùng với năm chiếc thoa vàng giấu ở chỗ gò cao lên ở trong vách này đấy! Kinh đó từ sau cuối quyển thứ bảy bị cháy mất chữ. Nay tôi mỗi lần tụng kinh này đến cuối quyển bảy vẫn thường hay quên, chẳng nhớ lại được”. Bèn sai tả hữu đục vách ra, quả nhiên moi ra được hòm kinh, mở cuốn quyển bảy cùng với thoa vàng thấy đều đúng như lời Ngạ Vũ. Chủ nhà sụt sùi nói: “Người vợ đã quá cố của tôi khi còn sống vẫn thường tụng kinh này. Thoa vàng cũng của bà ấy”. Ngạn Võ nói: “Cây hòe trước sân lúc tôi sắp sinh đẻ tôi đã tự cắt tóc đem đặt vào hốc cây đó”. Bèn sai người tìm trong hốc cây, quả nhiên tìm được tóc. Thế là chủ nhà mừng mừng tủi tủi. Ngạn Vũ để quần áo đồ vật lại, biếu xén chủ nhân rất hậu rồi đi.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5943514
Số người trực tuyến: