Tuần Châu: Bắc Sơn Thần Vu | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tuần Châu: Bắc Sơn Thần Vu

Tuần Châu: Bắc Sơn Thần Vu
(Thần núi Bắc Sơn ở Tuần Châu)
 
Luật sư Đạo Tuyên hỏi Trời người rằng: “Chùa Linh Khảm trong huyện Hương Minh, núi Bắc Sơn Tuần Châu Nam Hải có nhiều sự tích linh thiêng là cớ làm sao?”. Người Trời đáp: “Đó chính là đệ tử của thánh giả Văn Thù làm thần núi này. Vì thần này gây nhiều nghiệp ác, Ngài Văn Thù thương xót, liền đến giáo hóa, cho nên cuối cùng đã biết được mệnh xưa, xin Ngài Văn Thù để lại dấu tích, để thường xuyên lễ bái thờ cúng đoạn lìa được mọi điều ác. Ngài Văn Thù vì thế mà thị hiện, đó chính là sự tích linh thiêng ngày nay vậy. Năm Trinh Quán thứ ba, thần núi mệnh chung, được sinh lên cõi Trời Đâu Suất.

Nguyên chú:
 
1.  Xem trong sách phó Chúc Nghi.

2.  Xét trong kinh Thượng Sinh nói: “Phật dậy rằng các thiện nam thiện nữ phạm các điều giới cấm, khi nghe danh hiệu đại bi của Ngài Di Lặc Bồ Tát mà phủ phục kính dưới đất thành tâm sám hối thì các nghiệp các mau chóng thanh tịnh, sau khi ta diệt độ rồi bốn chúng tám bộ được sinh lên cõi Trời thứ tư thì phải một ngày cho tới bảy ngày nghĩ tới cõi Trời đó, giữ mọi điều cấm của Phật, nghĩ tới mọi điều thiện, hành đạo thập thiện, lấy công đức đó mà hồi hướng nguyện sinh ở Phật Di Lặc, thì sẽ được vãng sinh theo tâm niệm”. Nói là bảy ngày còn là nói gần. Như thế mà vẫn cảm được thiện báo, huống hồ là cả một đời mà lại chẳng đạt được như vậy hay sao. Kinh Vị Tằng Hữu có nói rằng có pháp Thập Thiện, ở đây không cần dẫn ra cho rườm rà. Nói cõi Trời thứ tư đó là Đâu Suất Đà thiên là chỗ đức Di Lặc Bồ Tát ở trong hội viện để giáo hóa các người Trời. Nếu được sinh ở nơi này thì sẽ được địa vị bất thoái chuyển.

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6024173
Số người trực tuyến: