Chuyển nghiệp thân súc sinh thành thân người nhờ quy y Tam bảo | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Chuyển nghiệp thân súc sinh thành thân người nhờ quy y Tam bảo

Tạp Sự Luận: Cựu Tạp Thí Dụ Kinh

Kinh Cựu Tạp Thí Dụ kể rằng:

Xưa kia, đức Phật Thích Ca đi lên trên cõi trời Đao Lợi thứ hai để thuyết pháp cho mẹ. Bấy giờ có một vị Trời thụ mệnh sắp hết, có bảy việc ứng hiện: một là ánh hào quang ở cổ bị tắt, hai là những thứ trang sức trên đầu bị rã rời, ba là sắc mặt biến đổi, bốn là trên áo có bụi, năm là dưới nách đổ mồ hôi, sáu là thân hình gầy còm, bảy là lìa bản tọa. Vị Trời đó tự nghĩ sau khi thọ chung, sẽ phải bỏ những điều vui sướng trên cõi Trời. Xuống sinh ở nước Câu Dì Na Kiệt, phải đầu thai vào trong bụng một con lợn sề ghẻ lở làm con nó, vì vậy nên rất lo buồn, không biết tìm kế nào để tránh khỏi được tội đó.

Có vị Trời khác thấy thế liền mách rằng: "Nay đức Phật đang ở đây để giảng Kinh cho mẹ. Đức Phật cứu cho hết thảy trong ba đời. Chỉ có đức Phật mới có thể cứu ông thoát khỏi tội nặng đó. Vậy sao ông không đi đi?". Vị đó nghe theo đến chỗ đức Phật ở, rập đầu làm lễ, còn chưa kịp hỏi, đức Phật đã bảo vị Trời kia rằng: “Hết thảy muốn vật chung quy đều vô thường. Ông đã biết rồi, việc gì mà phải lo buồn nữa”. Vị Trời kia bèn bạch rằng: “Dẫu biết thiên phúc chẳng thể lâu dài, nhưng giận một nỗi lìa khỏi tòa này sẽ phải đọa vào thai lợn, đó thực là điều éo le thảm độc, chứ nếu con được làm thân người thì sợ gì!".

Phật dạy: "Muốn thoát thân lợn, nên Tam tự quy nói Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tỳ kheo Tăng. Con xin quy mệnh Phật, con xin quy mệnh Pháp, con xin quy mệnh Tỳ kheo Tăng. Cứ làm như vậy một ngày ba dạo”.

Vị trời kia bèn làm theo lời Phật dạy sớm tối tự quy. Sau đó bảy ngày, vị Trời đó thọ tận, đến nước Duy Đa Ly làm con một vị trưởng giả, vào bảo thai ở trong bụng mẹ. Ngày ngày đều Tam tự quy, tới khi sinh ra rơi xuống đất cũng tự quy. Mẹ sinh đẻ xong, vẫn chẳng lộ thân hình, thị tỳ cạnh mẹ thấy thế bỏ chạy, mẹ cũng rất lấy làm lạ vì thấy đứa con mới rơi xuống đất đã biết nói ngay, cho là quái gở, định đem giết đi. Nhưng rồi tự nghĩ: “Ta ít con cái, nếu giết đứa trẻ này, chồng ta ắt sẽ bắt tội ta”. Liền thưa với Trưởng giả. Trưởng giả bèn nói: “Đừng! Đừng! Đứa trẻ này không phải loại tầm thường. Người ta sống hàng trăm tuổi mà không biết tự quy, huống hồ đứa trẻ này vừa rơi xuống đất, đã biết tự niệm Phật! Hãy nuôi nấng chăm sóc cho tốt không được coi thường!”.

Sau đứa trẻ lớn lên tới năm bảy tuổi cùng bạn cùng lứa chơi đùa ở bên đường thì có các Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đi qua bên cạnh đứa trẻ. Đứa trẻ đó bèn nói: “Các Hòa thượng của ta đấy!”. Các Ngài Xá Lợi Phất rất đỗi kinh ngạc vì thấy đứa trẻ biết lễ Tỳ kheo. Đứa trẻ bèn nói: “Đạo thân không nhận ra con ư? Lúc Phật ở trên trời giảng Kinh cho mẹ, khi đó con là Trời sẽ phải xuống làm lợn. Con đã theo Phật để thụ giáo, Tam tự quy, nay được làm thân người”. Ngài Xá Lợi Phất liền nhập Thiền định và quan sát, biết rõ rồi bèn chú nguyện cho đứa bé, nhân thế gia đình đứa trẻ thỉnh Phật cùng Tăng đến cúng dường xong, Phật liền thuyết pháp cho nghe. Cha mẹ cùng đứa bé và quyến thuộc nội ngoại tức thì được A-duy-việt-trí. Đó chính là phúc của việc Tự quy y vậy.

(Trích ấn phẩm: "Lục đạo tập"

TT. Thích Viên Thành

Nguồn: NXB Hải Phòng)

Nguyên chú:

A-duy-việt-trí có nghĩa là Bất thoái chuyển. Tức là địa vị Bất thoái Bồ Tát.

Câu Di Na Kiệt tức là nước Câu Thi. Duy Đa Ly tức là nước Tỳ Xá Ly đều ở vùng trung Thiên Trúc. 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5930215
Số người trực tuyến: