Lục Nhất: Âu Dương Tu | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Lục Nhất: Âu Dương Tu

Lục Nhất: Âu Dương Tu

Gia Hựu thứ sáu, Tu làm chức Tham chính lại kiêm cả việc dịch kinh sửa văn. Sau khi được vào chính phủ, Tu thường lắm bệnh. Có lần Tu nằm mơ thấy đến một nơi có mười người áo mão cùng ngồi. Một người bảo Tu: “Tham quan chính sao được đến đây! Hãy quay về nhà ngay đi!”. Tu ra khỏi cửa được mấy bước lại quay lại hỏi: “Các vị đây có phải là mười vị vua dưới âm phủ mà đức Thích Ca đã nói đấy không?”. Đáp: “Phải”. Tu bèn hỏi: “Thế gian thết tăng, tụng kinh, làm lễ cầu phúc cho vong nhân, các việc đó quả có ích không?”. Đáp: “Sao lại không có ích!”. Tỉnh dậy, Tu liền khỏi bệnh, từ đó luôn tin tưởng sâu sắc vào Phật pháp. Tu ở Đĩnh Châu, bỏ rượu thịt bỏ thanh sắc, thành tâm tĩnh tọa, sai lính gia đến chùa gần đó mượn kinh Hoa Nghiêm tụng đến quyển thứ tám mới mất.

(Truyện trên có xuất xứ từ Thống Kỷ và Kim Thang Biên).

Trong tụng kinh nhưng lâu ngày bị thất truyền. Nay theo thế gian truyền tụng thì có: một là Diêm La Vương, hai là Tần Quảng Vương, ba là Sơ Giang Vương, bốn là Tống Đế Vương, năm là Ngu Quan Vương, sáu là Biển Thành Vương, bảy là Thái Sơn Vương, tám là Bình Đăng Vương, chín là Đô Thị Vương, mười là Chuyển Luân Vương. Có chỗ nói Diêm La Thiên tử là điện thứ năm, đó là ý kiến sai lầm như sách Thống Kỷ nói rằng: “Tục truyền rằng thiền sư Đạo Minh đời Đường mộng du xuống địa phủ thấy mười vua chia nhau mà cai trị các vong nhân. Nhân truyền lại tên mười vua đó. Song trong tạng điển truyện ký tên các vua có thể khảo cứu được có sáu, còn Diêm La cũng chính là Ngũ Quan mà thôi.

Quách Sinh ở Trì Châu nằm mơ thấy vào âm phủ, gặp Sơ Giang Vương mời ngồi và nói: Ta là Tây môn Vương long, âm phủ thấy ta là người trung hiếu, chính trực, không hại vật nên cho ta được làm Sơ Giang Vương trong một kỷ (là mười hai năm - ND).

Trần Sinh ở Nam Kiến đã chết. Con gái em trai Sinh thấy hai con quỷ đưa tới cung điện nói: Đây là Tần Quảng Vương! Tần Quảng Vương hỏi người con gái đó rằng:

- Ngươi muốn cứu cho bác ngươi khỏi khổ thì hãy về tụng kinh Bát sư. Sau khi người con gái đó tỉnh giấc kể lại, người nhà tìm được kinh liền mời Tăng đến tụng một ngàn lần.

Người em trai Sinh liền nằm mơ thấy anh đến tạ ơn nói:

- Đã được thác sinh lên cõi Trời.

Mười vua nói trên trừ Diêm La Vương, chín vua khác phần nhiều tên gọi có sự thay đổi cho nên mới nói là “quan phủ thay đổi nhiều”.

Nguyên chú:

Hỏi: Trước thời Hán Tần không thấy có chuyện người xuống địa ngục quay về báo lại là vì sao?

Đáp: Kinh pháp chưa truyền đến, ai mà biết được các danh từ Nê-lê địa ngục. Dẫu có vào cõi âm rồi lại sống lại đi nữa thì cũng chỉ coi là một trường hợp mộng ảo thế giới mà thôi.

Hỏi: Sau thời Đường Tống cũng không thấy có, là vì sao?

Đáp: Ngay bản thân tôi từ lúc nhỏ tuổi tới giờ cũng luôn luôn được nghe nói chuyện về việc nhiều người đã xuống âm phủ, nhớ được cả câu đối trước điện Diêm Vương mà quay về. Nhưng không có ai là người hiểu sự ghi lại. Nếu tôi chẳng viết tập sách này, thì trong các chuyện ký thời xưa, những chuyện như vậy cũng rất nhiều. Song con người ta ai cũng ghét rườm rà thích gọn cho nên không ghi lại.


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6024340
Số người trực tuyến: