Tương Châu: Thích Huyền Cảnh | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tương Châu: Thích Huyền Cảnh

Tương Châu: Thích Huyền Cảnh
 
Thời Tuỳ, Huyền Cảnh ở chùa Nghiệp Hạ tại Tương Châu hiểu hết mọi lẽ huyền vi, thuần giảng kinh Đại Thừa. Sau nhân ốm ba ngày bèn bảo với người hầu hạ rằng: “Huyền Cảnh muốn gặp Phật Di Lặc, để xem tại làm sao mà lại được làm chủ ở cõi Trời Giạ Ma”. Lại nói: “Khách khứa rất nhiều, cần xem công việc”. Có người hỏi duyên cớ thì đáp rằng: “ Nhận thức tư tưởng của kẻ phàm phu thì làm sao mà kiểm tra được? Vừa rồi, chỉ là chuyện có các Thiên chúng định đến đón rước mà thôi”. Sau đó thì thấy mùi hương lạ ngào ngạt đầy nhà, mà mọi người đều ngửi thấy. Huyền Cảnh lại nói: “Ta sắp đi đây, mong rằng các ngươi còn sống ở thế gian hãy làm bậc thiện tri thức”. Cuối cùng Huyền Cảnh đã mất ở nơi mình trụ trì, đó là vào tháng sáu năm Đại Nghiệp thứ hai. Lúc Huyền Cảnh còn sống vẫn có nguyện vọng là dìm hài cốt xuống nước. Sau khi mất, mọi người đều tuân theo trước bèn mai táng ông ở chỗ vực sâu dưới sông Tử Mạch. Ba ngày ra xem thì chỗ dìm hài cốt đã nổi lên thành đống mộ cát rất cao và dòng nước bị rẽ làm đôi. Tăng tục đều lấy làm lạ về điềm lành này, nên đã lưu truyền sự tích cho đến tận bây giờ.
 
Nguyện chú:

Truyện trên có xuất xứ từ sách Tục Cao Tăng truyện.


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5757564
Số người trực tuyến: