Pháp cú dụ kinh | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Pháp cú dụ kinh

Pháp cú dụ kinh

Kinh Pháp cú thí dụ chép rằng: “Thuở xưa, có một vị Thiên Đế Thích. Khi thấy năm đức lìa khỏi thân và năm tướng suy xuất hiện, ngài tự biết thọ mạng sắp hết, rồi sẽ sinh xuống thế gian và thác vào thai của một con lừa ở trong nhà của một người thợ gốm. Năm tướng suy của chư thiên gồm có:

- Quần áo mặc nhơ bẩn.

- Hoa trên đầu (mũ) héo.

- Đổ mồ hôi nách.

- Thân thể hôi thối .

- Không thích chỗ ngồi của mình.

Với năm tướng này mà Thiên vương Đế Thích tự biết phúc của mình sắp hết. Thế nên ngài hết sức buồn bã.

Rồi ngài tự nghĩ thầm:

"Trong ba cõi, ai có thể cứu ta thoát khỏi khổ ách? Duy chỉ có Đức Phật mà thôi".

Nghĩ như vậy xong ngài liền vội đến chỗ của Đức Phật. Khi ấy Đức Phật đang ngồi thiền và nhập Phổ Tế Chính Định trong một hang đá ở trên núi Thứu Phong. Khi thấy Phật, Thiên Đế cúi đầu, rồi đỉnh lễ sát đất, với lòng chí thành mà Quy y Phật Pháp Tăng. Đương lúc Thiên Đế vẫn còn chưa đứng dậy thì mệnh hết, thần thức hốt nhiên bay đến nhà của một người thợ gốm, rồi vào trong bụng của một con lừa mẹ để làm con.

Bấy giờ con lừa mẹ tự làm cho dây buộc bị lỏng ra, nó chạy bừa vào chỗ đồ gốm mới nặn chưa nung, dẫm nát các thứ đồ gốm đó. Lúc ấy, người chủ thấy vậy đánh đuổi nên nó liền sẩy thai. Nhờ đó mà thần thức của Thiên Đế liền trở về, nhập lại vào trong thân cũ. Năm đức trời trở lại, tăng thêm phúc thọ, lại làm Thiên Đế.

Khi ấy Phật vì Thiên Đế từ chánh định mà ngợi khen rằng:

"Lành thay, Thiên Đế! Ông đã ở khoảnh khắc cuối cùng trước khi lìa đời mà có thể Quy y Tam Bảo. Do nghiệp tội đã hết nên ông không còn phải chịu khổ nữa."

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng:

Mọi sự vật vô thường

Đó chính là những pháp hưng suy

Chợt sinh ra rồi lại chợt chết đi,

Tịch diệt mới là vui vĩnh viễn.

Cũng ví như người thợ gốm,

Trộn đất nặn thành các đồ vật.

Tất cả rồi cũng sẽ vỡ nát,

Mạng sống con người cũng như vậy!

Khi nghe kệ xong, vị Thiên Đế biết được trọng yếu của vô thường, thông đạt sự biến đổi của phúc cùng tội, và hiểu rõ căn gốc của pháp hưng suy. Rồi ngài nương theo Pháp tịch diệt, hoan hỷ phụng trì, và đắc Quả Nhập Lưu.

 

 

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5757559
Số người trực tuyến: