Sa môn Tăng Quy | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Sa môn Tăng Quy

Sa môn Tăng Quy

Sa môn Tăng Quy là Tăng chùa Vũ Đương. Bấy giờ Trương Du ở kinh triều thường thỉnh Tăng Quy đến cúng dàng tại nhà. Ngày mồng năm tháng Chạp năm Vĩnh Sơ thứ nhất Quy bỗng nhiên vô bệnh và chết đột ngột. Chết được hai ngày mà rồi lại sống và thuật lại rằng: “Canh năm đêm ngày mùng năm, nghe thấy trong ngõ có tiếng xôn xao. Lát sau thấy có năm người cầm đuốc, cầm tín phạn xộc vào trong nhà quát mắng Quy. Quy sợ quá ngã lăn đùng ra, năm người đó bèn lấy thừng để trói nghiến lại rồi lôi đi. Đi tới một ngọn núi trọc không có cây cỏ, đất vừa rắn vừa đen giống như đựng đất hai bên sườn núi, xương trắng chồng chất trên núi suốt mấy chục dặm. Sau đó tới một ngã ba đường. Có một người rất cao lớn lực lưỡng mặc áo giáp cầm binh khí hỏi: “Năm người mà bắt được mấy người tới?” Đáp: “Chỉ có một người thôi”. Năm người lại đưa Quy vào một đường khác, lát sau thì tới ngoại ô một tòa thành, có mấy chục gian nhà tường đắp bằng đất. Trước nhà có dựng một cây gỗ cao hơn mười trượng, trên có cầu bằng sắt giống như cái cầu vọt để múc nước giếng, hai bên có sọt đựng đất. Sọt đất cũng có nhiều loại: có loại như loại mười hộc, có loại như sọt năm thăng. Có một người khăn áo đều màu đỏ bảo với Quy rằng: “Người lúc sinh thời có những tội phúc gì, cứ phải khai thực, đừng có nói láo!”

Quy hoảng hốt chưa kịp đáp người mặc áo đỏ bèn bảo ngục lại: “Hãy mở sổ kiểm xem tội phúc hắn thế nào?”. Lát sau ngục lại tới dưới cột gỗ cao nhắc một sọt đất, móc vào cần sắt để cân xem thấy không thăng bằng liền bảo Quy rằng: “Đây là cái cân để cân phúc tội người phúc ít tội nhiều, trước hết phải bị phạt đã”. Ngay sau đó có một vị trưởng giả áo mũ chỉnh tề bảo với Quy rằng: “Người là Sa môn sao không niệm Phật? Ta nghe nói hỗi lỗi có thể vượt qua được tám nạn kia mà”. Thế là Quy nhất tâm niệm Phật. Vị trưởng giả bèn bảo viên ngục lại rằng: “Hãy cân lại cho người này. Y đã là Phật tử thì may ra có thể độ thoát”. Ngục lại bèn lại mắc sọt vào cân. Cân vừa thăng bằng.

Sau đó mang Quy đến chỗ trước giám quan để biện hộ cho Quy. Giám quan cầm bút xem sổ ngập ngừng hồi lâu. Bấy giờ lại có một người áo đỏ, đội mũ đen, đeo thao ấn, cầm ngọc bản đến nói: “Cứ theo trong sổ thì chưa có tên người này”. Giám quan ngạc nhiên sai tả hữu bắt bọn đã đi bắt. Lát sau đã thấy năm người trước đây đã trói Quy quặt cánh tay khi tới. Giám quan nói: “Sát quỷ sao dám bắt bừa người ta đến”, rồi lấy roi quất cho một trận. Lát sau có sứ giả đến nói là: “Thiên Đế cho gọi đạo nhân”. Lúc đến cung Thiên Đế thì thấy những chỗ đi qua hầu hết đều bằng vàng ngọc, tỏa sáng rực rỡ, chói mắt chẳng nhìn lâu được. Tả hữu của Thiên Đế đều mặc áo đỏ, đội mũ báu được trang sức bằng hoa bằng ngọc. Thiên Đế hỏi: “Người là Sa môn cớ sao không kiên tu hạnh nghiệp mà lại để cho lũ quỷ nhãi bắt bớ ngang ngược như vậy?”. Quy rạp đầu lễ chư Phật cầu khấn xin được phúc đức. Thiên Đế nói: “Mệnh ngươi chưa hết, nay sẽ hồi sinh. Vậy ngươi nên siêng năng tu tập, cố gắng tinh tiến chớ nên đến chơi nhà những người tại gia luôn. Bọn sát quỷ đi bắt người cũng thường hay có chuyện bắt oan, bắt bừa, như đối với người vừa mới rồi”

Quy hỏi: “Cái vạ bị bắt bừa nên dùng cách nào để có thể hỏi được?” Thiên Đế nói: “Làm nhiều phúc nghiệp là điều tốt nhất. Nếu không làm được như thế thì hãy làm Bát quan trai. Như vậy thì lúc sống sẽ tránh được tai bay vạ gió, lúc chết sẽ lìa được con đường địa ngục. Đó cũng là cách tốt thứ hai vậy. Nói xong, cho Quy đi. Đi đường quay về chưa được bao lâu thấy một tịnh xá có mất nhiều Sa môn. Viện chủ chùa Vũ Đương là Bạch pháp sư cùng đệ tử là Tuệ Tiến cũng đều thấy ở trong số đó. Tịnh xá này mà cửa rộng rãi tề chỉnh, việc cung cấp hầu hạ đều là tự nhiên. Quy xin ở lại thì một vị Sa môn nói: “Đây là phúc địa, chẳng phải là nơi mà ông được ở”. Sứ giả đưa Quy về tới nhà Trương Du thì Quy sống lại.

Nguyên chú:

1.  Truyện trên có xuất xứ từ Minh Tường ký.

2. Nay Tăng Thích đến chơi nhà người tại gia thì xin cứ xem gương Tăng Quy. Hơn nữa, Quy là người trì giới không có thiếu sót gì, nhưng chỉ vì tầm vướng tục tình, định, tuệ chẳng còn cho nên đã bị quỷ bắt đi”. Nếu như Quy không có điều thiện nào đáng khen thì làm sao mà gặp được quý nhân bảo phải niệm Phật, hối lỗi và được Thiên Đế khuyến khích tinh tiến được.


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5766716
Số người trực tuyến: