Toại Châu: Triệu Văn Tín | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Toại Châu: Triệu Văn Tín

Toại Châu: Triệu Văn Tín

Năm Trinh Quán thứ nhất, Triệu Văn Tín ở Toại Châu bị chết đột ngột, sau ba ngày mới tỉnh lại và tự kể rằng: “Hôm mới chết bị người ta lùa bắt phải đi cùng với một đoàn người lốc nhốc theo nhau tới chỗ Diêm Vương. Trong số này có một vị Tăng. Diêm Vương liền gọi vị Tăng trước tiên và hỏi rằng: “Thầy cả một đời cho đến nay tu những công đức gì?”. Vị Tăng đó đáp: “Bần đạo từ khi sinh ra tới nay chỉ tụng kinh Kim Cương Bát Nhã”. Diêm Vương nghe nói như vậy, liền kinh ngạc đứng dậy chắp tay mà ca ngợi rằng: “Tốt lắm tốt lắm! Thầy đã đọc kỹ kinh Bát Nhã thì đáng được ra khỏi thế gian sinh lên cõi Trời, cớ sao mà lại đến nhầm chốn này như vậy?”. Diêm Vương nói chưa dứt lời thì đã thấy có vị Thiên đồng bỗng đâu bước xuống dẫn vị sư kia lên Trời. Sau đó Diêm Vương mới gọi đến Triệu Văn Tín và hỏi: “Từ thuở sinh ra đến nay ngươi tu được những công đức gì?”. Đáp: “Hạ thần từ lúc sinh ra đến nay chẳng tu được công đức gì, chỉ thích đọc văn chương tập lục của Dĩu Tín”. Diêm Vương liền phán rằng: “Dĩu Tín là kẻ có tội lớn. Hiện nay đang ở đây bị khổ báo! Ngươi nếu gặp Dĩu Tín liệu có nhận ra hắn không?”. Văn Tín tâu rằng: “Tuy tôi có đọc văn chương của hắn, nhưng không quen biết hắn!”.

Diêm Vương liền sai người dẫn Dĩu Tín ra để cho xem. Văn Tín chỉ thấy một con rùa một thân mà nhiều đầu. Rùa đi được một lát thì thấy tiếng một người đến nói rằng: “Tôi là Dĩu Tín. Vì lúc sống thích viết văn chương, dẫn sằng kinh Phật rồi đem nhào trộn với sách vở thế tục để rồi phỉ báng Phật pháp, nói rằng Phật pháp không được bằng lời dạy của Khổng Tử, Lão Tử, cho nên đến nay tôi mới bị thu báo làm thần con rùa rất khổ cực”. Sau khi Văn Tín sống lại rồi, Văn Tín liền kể câu chuyện trên với người thân. Người vùng Toại Châu vốn phần nhiều thích săn bắn chài lưới, xa gần nghe biết chuyện này đều lấy đó làm gương để răn mình, vĩnh viễn bỏ hẳn nghiệp sát sinh, ai nấy đều phát thành tâm, thụ trì Bát nhã cho đến nay vẫn chẳng dứt.


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6018373
Số người trực tuyến: